Home

Kemikalieinspektionen produktregistret

Produktregistret. Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret. Senast uppdaterad 26 maj 2020. Skriv ut. Fråga oss. Tipsa oss. Utbildningar. Publikationer. Nyheter. Kalender. Prenumerera. Kontakt. Kontakta oss Pressrum Hitta rätt myndighet Prenumerera. Om oss. Om Kemikalieinspektionen Regeringsuppdrag Remisser och remissvar Jobba hos oss Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter till Sverige ska du meddela detta till Kemikalieinspektionens produktregister. Här kan du läsa om hur du gör anmälan till produktregistret. Regler om vem som ska anmäla, vad som ska ingå i anmälan och vilka produkter som är anmälningspliktiga finns här: 3 kap

Här hittar du svar på vanliga frågor om produktregistret och produktanmälan med mera I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige. Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska du meddela detta till produktregistret

Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta Fler kontaktuppgifter. Version: 2021.2.2.0. Kemikalieinspektionen Att. Handläggarens namn Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta . Fler kontaktuppgifter.

Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg, www.kemi.se, Produktregistret, tel: 08-519 41 183 Telefontid: Må, ons, fre 9:00-11:00 och ti, tor 13:00-15:00, fax: 08-82 55 08, e-post: produktregistret@kemi.s Välj inloggning. För att kunna logga in måste du först välja vilken typ av identifikation du vill använda. Du kan läsa mer om de båda typerna nedan. Om du är ny användare kommer du kunna registrera dig efter detta val Om Produktregistret. Produktregistret er Arbejdstilsynets og Miljøstyrelsens fælles register til registrering af farlige kemiske stoffer og materialer. Produktregistret er et fælles register mellem Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. Formålet med registret er at skabe overblik over udbredelsen og brugen af farlige stoffer og materialer i Danmark I företagsregistret kan du se vilka företag som gjort verksamhetsanmälan, fått agentmedgivande eller anmält produkter till KemI:s produktregister. Att ett företag har gjort verksamhetsanmälan, men inte anmält produkter, kan bero på att ett annat företag har tagit på sig anmälningsskyldigheten för produkterna genom ett s.k. agentmedgivande

Regler om anmälan till produktregistret

Frågor och svar om produktregistret - Kemikalieinspektione

Slutanvändare - Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Produktregistret samlar in information om kemiska pro­duk­ter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige - Alla värden gäller för 2018 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges. Sök. Kontakt Telefon: 08-519 41 100 Fax: 08-735 76 98 E-post: kemi@kemi.se Postadress: Kemikalieinspektionen Att. Handläggarens namn Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyber

Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret. I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska ämnen och produkter somtillverkas i eller förs in till Sverige och hur de används.Registret används bland annat till Sveriges officiella kemikaliestatistik, för inspektioner och för att utveckla reglerna och minska riskerna för hälsan och miljön.Den som. Produktregistret utgör en stor informationsmängd (tabell 2) som i dagsläget används framförallt av kemikalieinspektionen för bland annat kemikaliekontroll. I och med att produktregistret utvecklas har dock antalet förfrågningar från andra parter ökat. Uttag från produktregistret regleras av bestämmelser om offentlighet och sekretess Produktregistret är vårt tillsynsregister ( det är annat också) Ala företag ska rapportera in kemiska produkter/ämnen över 100 kg - information finns om produkter, kemiskt innehål, hur de är klassificerade, Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionens produktregister. GIC är inte kopplat till Produktregistret vid Kemikalieinspektionen och kan därför inte hämta information om produkters sammansättning därifrån. Mer informatio

Transcript Faktablad om produktregistret FAKTA Kemikalieinspektionen - juli 2010 Kemiska produkter ska anmälas till Produktregistret För att minska hälso- och miljörisker med kemikalier krävs kunskap om kemiska produkter - var de finns och i vilka mängder de förekommer

Kontakta oss - Kemikalieinspektione

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Om Ni tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska Ni meddela detta till produktregistret produktregistret där ett krav på rapporteringsplikt till registret införs. Kemikalieinspektionen uppger att den så långt som möjligt avstår från att själv göra specifika antaganden om vilka som berörs utom i de fall upattningar saknas i konsultrapporterna

Bekämpningsmedelsregistret - Sök produk

 1. 1. Inledning. Kemikalieinspektionen fick i regleringsbrevet för 2010 i uppdrag att genomföra en. systematisk genomgång av de produkter som ska anmälas till produktregistret. Syftet är att. identifiera om det finns ett behov av att ändra vilka produkter som omfattas av. anmälningsskyldigheten enligt bilagan till förordningen (2008:245) om kemiska produkte
 2. Kemikalieinspektionen, 2000-236 Kemikalieinspektionen 2000-236 236-00 2000-05-02 Engson Maskin AB . Kemikalieinspektionen, 2000-236 Källa: överlåtit produkten 3P2044 som var klassificerad som giftig samt underlåtit att göra verksamhetsanmälan till produktregistret
 3. Produktregister 10 § Kemiska produkter och biotekniska organismer som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige skall registreras i produktregistret i enlig-het med föreskrifterna i 11 §. Produktregistret förs av Kemikalieinspektionen. Vad som sägs i första stycket gäller inte kemiska produkter och biotek
 4. Kemikalieinspektionen. Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer. innebär att information om nanomaterial i en kemisk produkt ska rapporteras i samband med att produkten anmäls till produktregistret
 5. imikrav på energieffektivitet
Krav på rapportering av perfluorerade ämnen - IKEM

Välkommen till bekämpningsmedelsregistre

 1. - Alla värden gäller för 2017 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges. Uppgiften ej tillgänglig. Uppgift om mängd, typ av produkt eller typ av användning finns men kan inte lämnas ut av t. ex. sekretesskäl
 2. 2 Upattad siffra från produktregistret. Sök. Kontakt Telefon: 08-519 41 100 Fax: 08-735 76 98 E-post: kemi@kemi.se Postadress: Kemikalieinspektionen Att. Handläggarens namn Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta
 3. Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektioner n ansvarar för tillsyn och tillsynsvägledning av kemiska produkter, anmäler sina produkter till det svenska produktregistret och lämnar in registreringsanmälan till den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) i de fall det krävs

Kemikalieinspektionen - Ämnesregistre

Kemikalieinspektionen inför ett nytt krav på att anmäla uppgifter om nanomaterial i kemiska produkter till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018. Det innebär att uppgifter om nanomaterial för första gången ska rapporteras till produktregistret i februari 2019 Kemikalieinspektionen - December 2008. Därför ska kemiska produkter anmälas till. Produktregistret. Årsberättelse. Kemikalieinspektionens. tillsynsverksamhet 2007. The Swedish Chemicals Agency. The International Secretariat - HBCDD har en självklar plats på kandidatförteckningen, säger Lars Andersson so Kemikalieinspektionen gör nu som flera myndigheter före dem har gjort och tar fram ett formulär där allmänheten kan tipsa dem om produkter och företag som brister kemikaliesäkerhetsbrister. Varje år får Kemikalieinspektionen in runt 300 tips från företag och allmänhet om brister i kemikaliesäkerheten

Produktregistret - Kemikalieinspektionen - Yump

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från 1. skyldigheten enligt 14 kap. 12 § miljöbalken att registrera kemiska pro-dukter, 2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk organism för registrering i produktregistret, och 3. bestämmelserna om särskilt farliga produkter i 7 och 9-14 §§ I fråga om produktregistret föreskrivs att varje kemisk produkt och bioteknisk organism som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige ska anmälas till Kemikalieinspektionen för registrering, om produkten eller organismen kan hänföras till vissa angivna varuslag Produktregistret förs av Kemikalieinspektionen och det är också till den myndigheten som anmälan ska ges in. Som framgår ovan regleras produktregistret av bestämmelser i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer och i Kemikalieinspektionens föreskrifter

Kemikalieinspektionen - Produktregistret. Kemikalieinspektionen - Säkerhetsdatablad. Kontaktinformation. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Om du har frågor eller synpunkter: Kontakta oss. Hantering av personuppgifter. Uppdaterad: 2020-09-25 Hjälpte informationen på den här sidan dig - hur Kemikalieinspektionen genomfört de förslag som myndigheten presenterat i sitt regeringsuppdrag om en handlingsplan för att öka antalet inspektioner 2008, - antal inspektioner och täckningsgrad av anmälda kemiska produkter i produktregistret, - antal inspektioner som har genomförts i samverkansprojekt med lokala Kemikalieinspektionen beslutade att ålägga bolaget att betala miljösanktionsavgift om 45 000 kr och uttalade bl a följande. Miljösanktionsavgift skall tas ut även om rättelse har skett eller om arbete pågår för att uppfylla kraven enligt de bestämmelser som överträtts Kemikalieinspektionen samlats uppgifter till produktregistret in med hjälp av en blankett som de uppgiftsskyldiga företagen har fått fylla i. Då undersökning görs med frågeformulär kan mätfel (= felaktiga svar på frågorna) uppstå, på grund av tidsbrist, missförstånd, bristande engagemang med mera

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet från den operativa tillsynen som bedrivits under 2009 och effekter i form av riskminskning och lagefterlevnad, bland annat - antal inspektioner som har genomförts gällande kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor, - täckningsgraden av anmälda kemiska produkter i produktregistret

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. På avdelningen finns två tillsynsenheter och en enhet som ansvarar för produktregister och kemikaliestatistik Kemikalieinspektionen ska utföra. Enligt denna ska Kemikalieinspektionen tillsynsvägleda länsstyrelser och kommuner samt informera allmänheten om hur kemiska produkter används så att negativ påverkan på vattenmiljön av prioriterade och särskilda förorenande ämnen enligt HVMFS 2013:19 minimeras

E-Portal - Kemikalieinspektionen - Logga i

 1. ska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg
 2. Kemikalieinspektionen kan komme på tilsynsbesøg i en butik eller på et lager og tage vareprøver med. Vi har lov til at få adgang i både offentlige og private ejendomme for at kontrollere, at reglerne om kemikalier bliver overholdt. Håndhævelse af kemikalieloven
 3. Kemikalieinspektionen har infört krav på att registrera nanomaterial i produktregistret från år 2019. Kemikalieinspektionens nanoregister: Berör endast kemiska produkter, ej kosmetiska produkter eller varor. Målsättningen är att scanna av marknaden för att se var nanomaterial kan finnas

Om Kemikalieinspektionen med stöd av förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer i det enskilda fallet har beslutat att anmälan till produktregistret ska göras av en handelsagent i stället för av den som tillverkar produkterna eller för in produkterna till Sverige, ska handelsagenten betala avgifterna Kemikalieinspektionen ålade bolaget att betala 25 000 kr i miljösanktionsavgift och uppgav bl a följande. Kemikalieinspektionen anser att förutsättningarna för att besluta om miljösanktionsavgift enligt 30 kap miljöbalken föreligger i ärendet. Det är företagets skyldighet att ta reda på och följa gällande bestämmelser Källa: Kemikalieinspektionen Målnr/Dnr: 2000-613 Beslutsdatum: 2000-06-28 Organisationer: Maskinring Enköping Håbo Förordning om Kemiska produkter och biotekniska organismer - 3 § Förordning om Miljösanktionsavgifter - KI:s föreskrifter om Kemiska produkter och biotekniska organismer - 3 kap 1 § Miljöbalken - 14 kap 10 § Miljöbalken - 30 kap 1 § En ekonomisk förening ålades att.

Kemikalieinspektionen REMISSVAR Datum 2020-09-23 Diarienr 4.2.3.a - H20-06410 5 (6) verifikat, samt om Skatteverket har den kompetens som krävs för att säkerställa att ett analysprotokoll hänger ihop med den vara som avdraget gäller. Kemikalieinspektionen anser också att tydliga leverantörsavtal (till skillnad frå Kemikalieinspektionen. Genom att slå samman information från flera olika produkter kan konfidentiell information döljas. Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för kemikaliestatistik och all statistik som produceras av kemikalieinspektionen baseras på information från produktregistret. 3.1 Funktionskode Uppgifterna i produktregistret regleras genom förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer, §§12-15, med bilaga till denna samt föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Samtliga produkter som importeras, tillverkas eller namnbyts i mer än 100 kg ska vara anmälda till registret

Om Produktregistret - Arbejdstilsynet - a

Välj urval - Kem

Som tillverkare räknas också företag som för vidare överlåtelse, förpackar, packar om eller ändrar namn på en kemisk produkt. Produktregistret innehåller information om mer än 200 000 kemiska produkter varav cirka hälften är tillgängliga på marknaden. Täckningen vad gäller anmälningspliktiga produkter är mycket god Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret. I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska ämnen och produkter som tillverkas i eller förs in till Sverige och hur de används Avdelningen Tillsyn och statistik ansvarar för operativ tillsyn och tillsynsvägledning samt för Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregistret. På avdelningen finns två tillsynsenheter och en enhet som ansvarar för produktregister och kemikaliestatistik *NOT 2020-03-20: Kemikalieinspektionen har infört tillfälliga lättnader i reglerna för desinfektionsmedel. Bakgrunden är en kraftigt ökad efterfrågan på dessa produkter i samband med det pågående utbrottet av Covid-19. Läs mer NOT 2020-03-23: Kemikalieinspektionen inför ytterligare lättnader kring språkkrav för desinfektionsmedel

anmälningsplikt för PFAS till produktregistret (som finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter [KIFS 2017:7] om kemiska produkter och biotekniska organismer) omfattas de PFAS som i sin molekyl innehåller ett eller flera fragment bestående av en perfluorerad kolkedja som har en kedjelängd med minst två kolatomer (C2) me verkas i eller förs in till Sverige ska anmälas till Kemikalieinspektionen för registrering i det produktregister som Kemikalieinspektionen för, om produkten eller organismen kan hänföras till något av de varuslag som anges i bilagan till denna förordning. Första stycket gäller inte kemiska produkter och biotekniska organisme Liknande tabeller har sedan 1987 tagits fram ur kemikalieinspektionens produktregister f r anv ndning som ett internt material f r trendanalys och uppf ljning. Nuvarande kvalitet i produktregistret och den allt st rre efterfr gan p material om kemikaliestr mmar motiverar att materialet bearbetas f r publicering som officiell statistik 23 §2 Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från 1. skyldigheten enligt 14 kap. 10 § miljöbalken att registrera kemiska pro-dukter, om det finns särskilda skäl, 2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk or-ganism för registrering i produktregistret organismer skall vara anmälda till produktregistret. Om Kemikalieinspektionen enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer har medgett att en handelsagent fullgör anmäl-ningsskyldighet, är handelsagenten avgiftsskyldig. Kemikalieavgift enligt första stycket skall inte tas ut av den som för pro

Vissa verksamheter behöver registrera sina produkter i Kemikalieinspektionens produktregister. Det gäller till exempel dig som: yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige, packar om eller byter namn på en kemisk produkt, gör blandningar av kemiska produkter som du säljer vidare Kemikalieinspektionen 2019-03-20 1. Upplägg • Problembild • Åtgärder på olika nivåer -EU -Globalt -Nationellt (Sverige) 2. Problembild • Rapporteringskrav för PFAS till produktregistret för kemiska produkter (Länk) • Åtgärdsriktvärden för PFAS i dricksvatten oc Kemikalieinspektionen lämnade under utredningens gång in skriftligt underlag angående ändringar eller förtydliganden i miljötillsynsförordningen (2011:13) gällande tillsynsansvaret inom tre områden. Detta gällde egenanvändares anmälan till Produktregistret, bestämmelserna i svavelförordningen (2014:509) sam Enligt punkt 5.1 i bilagan till förordningen om miljösanktionsavgifter skulle miljösanktionsavgift med 5 000 kr betalas av näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet tillverkade eller införde mindre än 5 kemiska produkter utan att göra föreskriven produktanmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. Kemikalieinspektionen ålade Sagaform AB att betala miljösanktionsavgift med 5 000 kr och uttalade bl a följande

Varje kemisk produkt och bioteknisk organism som yrkesmässigt till verkas i eller förs in till Sverige ska anmälas till Kemikalieinspektionen för registrering i det produktregister som Kemikalieinspektionen för, om produkten eller organismen kan hänföras till något av de varuslag som anges i bilagan till denna förordning 23 § Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från 1. skyldigheten enligt 14 kap. 12 § miljöbalken att registrera kemiska pro-dukter, om det finns särskilda skäl, 2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk organism för registrering i produktregistret Utöver detta gör Kemikalieinspektionen många åtalsanmälningar om kemiska produkter som inte varit anmälda till myndighetens produktregister, om bekämpningsmedel som sålts trots att de saknar godkännande och om kemiska produkter med bristfällig märkning Kemikalieinspektionen föreslår att den som anmäler produkter till produktregistret ska, utöver den information som för närvarande registreras, även lämna ytterligare information om de nanomaterial som produkten innehåller. Detta föreslås gälla för nanomaterial som avsiktligen tillsatts produkten, oavsett nanomaterialets koncentration Kemikalieinspektionen 14 november 2019. Syftet med SamTox • Tidigare upptäckt av nya potentiella kemikaliehot • Utökad samverkan och kunskapsutbyte mellan Produktregistret för screening Konsultarbete (Kemikalieinspektionen) • Kartläggningsuppdrag Kem

Video: Produktanmälan - KemRisk KemRisk inf

Kemikalieinspektionen är en tillsynsmyndighet med ansvar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. Ansvaret omfattar både människor hälsa och miljö. NYHETER! Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret produktregister. Det är inte heller kommunens tillsynsansvar att kontrollera om företaget ska registrera de kemiska ämnen de importerar till Echa. För primärleverantörer är det Kemikalieinspektionen som har tillsynsansvaret över utsläppande på marknaden samt om det krävs anmälan till produktregistret och registrering hos Echa Kemikalieinspektionen stödjer förslaget att utöka anteckningsskyldigheten och införa en digital lösning, benämnt som avfallsregistret, för att kunna spåra farligt avfall. Kemikalieinspektionen ser positivt på att den digitala lösningen på sikt utökas för att leva upp till andra informationskrav i andra EU-lagstiftningar och nationell Kemikalieinspektionen kräver inte in de uppgifter som behövs Företagen är skyldiga att anmäla sin verksamhet och sina kemiska produkter till Kemikalieinspektionens produktregister. Registret är av central betydelse för inriktningen av tillsynen när det gäller urval av företag att inspektera och som underlag för kontroll av företagen

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Om Ni tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska Ni meddela detta till produktregistret. Mer information finner Ni här Inspektion av arkivvården vid Kemikalieinspektionen . Den 9 december 2009 inspekterade Riksarkivet (RA) arkivvården vid Kemi-kalieinspektionen. produktregister. I myndigheten pågår för närvarande ett arbete med att utreda en övergång till elektronisk arkivering

Produktregistret — i produktregistret lagrar

25 §1 Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om 1. sådana kunskarav, försiktighetsmått och produktval som avses i 2 kap. 2-4 §§ miljöbalken i fråga om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, 2. produktregistret, 3. vilka uppgifter som ska finnas med i en anmälan enligt 3 § Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister Kemikalieinspektionen. Faromärkning av kemikalier. EG-förordningen (1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP) gäller i Sverige och övriga EU sedan den 20 januari 2009 Produktregistret - Till KemI:s produktregister anmäls alla kemiska produkter (enligt SFS 2008:245) som importeras eller tillverkas, härmed likställs namnbyte, i mer än 100 kg årligen. Med kemiska produkter avses både kemiska ämnen och beredningar av sådana. 2.2.2 Ramtäckning Se ovan 2.2.3 Mätnin 5 § Kemikalieinspektionen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. 5 a § Kemikalieinspektionen får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan tjänste-ex port som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde

Ändringsbeslut 2010-06-17 Myndighet Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen misstänker brott. hade fram till sommaren 2015 varken gjort verksamhetsanmälan eller produktanmälan till Kemikalieinspektionens produktregister Är du tillverkare eller importör av kemiska produkter för vilka det finns krav på säkerhetsdatablad, bör du ha dessa dokument tillgängliga i din administrativa infrastruktur. Dessa kan finnas kopplade till ditt produktregister för respektive produkt eller ha ett separat bibliotek Kemikalieinspektionen har 270 medarbetare och ligger centralt i Sundbyberg. Du kommer att arbeta med handläggning och registrering av uppgifter som ska lämnas av företagen till produktregistret. Detta innebär bl a granskning och kvalitetssäkring av uppgifterna Kemikalieinspektionen. 18 juni, 2018. Förslag till ändring av föreskrifter, KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer; rapportering av högfluorerade ämnen i Kemikalieinspektionens produktregister. Kemikalieinspektionen, Remissvar. Remissvar: Biotekniska organismer, produktregister Kemikalieinspektionen återkallar godkännandet för växtskyddsprodukter innehållande ämnet glyfosfat till följd av EU-kommissionens beslut om att inte längre tillåta talgamin i produkter med glyfosfat. Glykosfat so

Krav på att anmäla PFAS-ämnen till produktregistre

Förstudien identifierade ett antal rekommendationer: (1) Multivariattekniken kan förbättras (2) Vidareutveckla rutiner tidstrendanalys i produktregistret (3) Förändra typ av data som anmäls till registret (4) Optimera gjorda emissionupattningar (5) Omarbeta spridningsindex så att de närmar sig en verklig kvantitet (6) Utveckla multimedia fugacitetsmodellen m.a.p. svensk geografi. Hvis du ønsker en tilladelse til at sælge gift til private, skal du sende en ansøgning til Kemikalieinspektionen, Antvorskov Allé 139, 4200 Slagelse. I ansøgningen skal du skrive hvilken gift, du ønsker at sælge, og hvem den skal sælges til. For at have en gifttilladelse, skal du betale 1000 kr. hvert andet år. Læs mere i vores faktaark

Kemikalieinspektionen föreslår anmälningskrav för

Decernos uppdrag hos Kemikalieinspektionen växer . Decerno har fått ett utökat förtroende av Kemikalieinspektionen och tar nu även över utveckling och underhåll av Produktregistret och myndighetens system för business intelligence. Read More. Guest User June 20, 2019 Kemikalieinspektionen Box 2, 172 13 Sundbyberg kemi@kemi.se. 17-03-13 . vårt dnr: ert dnr: 4.7 -H16 07940. Naturskyddsföreningens svar påFörslag till nya grundföreskrifter som produktregistret, • att . de uppgifter som ska lämnas till produktregistret,. Kemikalieinspektionen KemI är central myndighet för kemiska produkter och biotekniska organismer. I KemI:s produktregister finns ämnen och produkter registrerade som tillverkas eller införs till Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är tillsyns- och expertmyndighet för kemiska produkters brandfarlighet

 • Vandringsleder Skåne.
 • Indiana Jones åldersgräns.
 • David de Gea.
 • Råå historia.
 • Essigfabrik Köln Konzerte.
 • Indian Kitchen Falkenberg Meny.
 • Klimp med bittermandel.
 • Gashandtag motorcykel.
 • Lakes in New Zealand South Island.
 • Bladins Grundskola.
 • Siljan golv Snow.
 • Skärmrotation.
 • Siljan golv Snow.
 • Böcker om försäljning.
 • Modifast innehåll.
 • Glashaus Heinsberg Silvester 2019.
 • Oxfilé med grönpepparsås victoria.
 • Franska landslaget ursprung.
 • Egenremiss hudläkare.
 • Pfanner getränkehandel.
 • Tennis Ayia Napa.
 • Fikus träd inomhus.
 • Belvedere museum Vienna.
 • Liggande 8 på tangentbord.
 • Optical gitter.
 • Pappersförpackningar.
 • Släntlutning.
 • Nissan gt r.
 • Bars Düsseldorf Altstadt.
 • Aladin Bremen tickets.
 • Nebenjob München Tankstelle.
 • Tesla Model S 2022.
 • Getränke Hoffmann Heiligenhafen.
 • AC ledsartros sjukskrivning.
 • Zeche Bochum Programm 2020.
 • Outlook teman.
 • Ігри для дівчаток одягалки 👗 Sophie Fashionista Dress Up Game.
 • Världens största arbetsgivare.
 • USA Hockey WJC.
 • Systembolaget zlatopramen.
 • Långhårig schäfer kennel.