Home

Statsbidrag Lärarlyftet

Statsbidrag för lärarlyftet 2020 - Skolverke

Statsbidrag för lärarlönelyftet 2020/21 - Skolverke

 1. Huvudmannen kan söka statsbidrag. Huvudmannen har en viktig roll i att skapa de organisatoriska förutsättningarna som behövs för kompetensutvecklingen. Det finns statsbidrag att söka för att möjliggöra detta. Det är huvudmannen som godkänner deltagande i Lärarlyftets kurser
 2. Statsbidrag för Lärarlyftet Statsbidrag kan sökas av huvudmän för de deltagare som går kurser inom Lärarlyftet. För HT21 är ansökan öppen mellan 15 augusti - 15 september
 3. 5 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas med 500 kronor per högskolepoäng, om inte något annat anges i andra eller tredje stycket. Statsbidrag lämnas med 1 000 kronor per högskolepoäng om utbildningen avser matematik. Detsamma gäller om utbildningen avser en speciallärarutbildning med specialisering mot

Inloggning för e-tjänsten för statsbidrag Statsbidraget för att anställa lärarassistenter omfattar förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Lärarlyftet II förlängs till år 2025 På grund av bristen på behöriga lärare är det i dag många lärare som undervisar i ämnen, årskurser och skolformer som de saknar behörighet för

Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. t.o.m. SFS 2020:468. SFS nr: 2016:709. Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet. Utfärdad: 2016-06-09 För att möta behovet av behörighetsgivande utbildning avser regeringen att under perioden 2020-2025 förlänga satsningen Lärarlyftet II, och ge fler lärargrupper möjlighet att ta del av kursutbudet. Regeringen avser att avsätta 135 miljoner kronor till Lärarlyftet II årligen under denna tidsperiod Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är sedan 2016 aktuell för de som läser kurser inom ämnena i Lärarlyftet II Din huvudman kan söka statsbidrag för att underlätta för dig att delta i Lärarlyftet. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till

Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2020

Lärarlyftets speciallärarutbildning - Skolverke

 1. Lärarlyftet och statsbidrag. Genom Lärarlyftet kan du som arbetar som lärare komplettera din behörighet och kompetens. Ansökan om statsbidrag för Lärarlyftet 2021 är öppen 15 augusti-15 september 2021. Huvudmannen ansöker om statsbidrag. Läs mer om Lärarlyftet och statsbidrag på Skolverkets hemsida. Validering av reell kompeten
 2. Statsbidrag för Lärarlyftet. Ansökan om statsbidrag. Skolverkets ansökan är öppen 15 augusti-15 september 2021. Ansök om statsbidrag . Andra kurser och utbildningar. Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola. Vi erbjuder även fler poänggivande kurser och andra former av utbildningar
 3. Statsbidraget ger även möjlighet att erbjuda fortbildningsinsatser för dessa grupper. Statsbidraget omfattar 258 miljoner kronor årligen vilket ungefär motsvarar ersättning för anställning eller fortbildning av ca 800 speciallärare. Statsbidraget träder ikraft den 1 juni 2016. 3. Specialpedagogik för alla starta
 4. Statsbidrag för extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020 tillsammans med Haninge kommun och Nynäshamns kommun. Redovisat 10 845 874 kronor av beviljade 12 334 026 kronor. Ej ansökta Statsbidrag för lärarlyftet VT 2021. Anledningen är att lärarna var aktuella fö
 5. Läsåret 2015/2016 deltar 22 grundskolor i Läslyftet med statsbidrag. Inför nästa läsår har dubbelt så många skolenheter, både grund- och gymnasieskolor, sökt statsbidrag för sammanlagt 1144 lärare! Några skolor som deltar nu har sökt även för nästa läsår
 6. Statsbidrag sökta, rekvirerade och beslutade under perioden augusti - december 2020 Lärarlyftet 37 500 kr Karriärtjänster 1 965 389 Lovskola 64 483 Icke folkbokförda 121 380 Lärarlönelyftet 4 967 343 Högskolestudier i specialpedagogik 57 820 Papperslösa barn 149 362.

Statsbidrag för Lärarlyftet 2021. Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning. Statsbidrag för Science Center 2020. Syftet med statsbidraget är att sprida kunskap om och skapa intresse för naturvetenskap och teknik För utgifter i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare får Statens skolverk belasta anslagsposten med 103 000 000 kronor för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av myndigheten enligt uppdraget att fortsatt erbjuda utbildning för lärare, det s.k. Lärarlyftet Lärarlönelyftet är ett statsbidrag som är helt separat från ordinarie lönerevision. När kan en huvudman ansöka om statsbidraget? Bidraget rekvireras två gånger per år, för hösten mellan 15 september - 1 november och för våren mellan 15 april - 1 maj

Lärarlyftets kurser för lärare - Skolverke

Lärarlyftets kurser och utbildningar - Skolverke

För att underlätta för huvudmännen att vidareutbilda sin personal har de rätt att söka statsbidrag för de lärare som läser upp sin behörighet genom Lärarlyftet II. Bidraget är 500 kronor per högskolepoäng läraren läser, 1 000 kronor för matematik Det blir ingen antagningsomgång till Speciallärarutbildningen via Lärarlyftet hösten 2021. Men du kan läsa en reguljär utbildning med statsbidrag från Skolverket, läs mer här. Villkor för deltagande. För att delta ska du vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet

Lärarlyftet Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Förutsättningarna har därför successivt förbättrats genom att statsbidraget för fortbildning inom ramen för satsningen Lärarlyftet höjts till 1 000 kronor per högskolepoäng om utbildningen avser matematik eller speciallärarutbildning och till 1 500 kronor per högskolepoäng om utbildningen avser svenska som andraspråk Kurserna inom Lärarlyftet är uppdragsutbildningar och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Den som söker till dessa kurser utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen. Mer informatio

Statsbidrag för skolan. Statsbidraget för Lärarlyftet ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning. Ansökan för statsbidrag ht 2021: 15 augusti till 15 september Läs mer om statsbidrag för Lärarlyftet Allt fler lärare i Göteborg deltar i Lärarlyftet - regeringens satsning för att höja kompetensen bland lärare i grund- och gymnasieskolan. Under 2008 har skolorna i Göteborg utnyttjat 70 procent av statsbidragen. Sedan hösten 2007 har landets skolor haft möjlighet att söka statsbidrag för akademisk fortbildning av lärare Under det första Lärarlyftet som pågick 2007—2011 hade deltagarna rätt att vara tjänstlediga motsvarande sin studietakt. De fick ändå 80 procent av lönen för den tjänstlediga tiden. Staten betalade merparten, huvudmännen behövde bara skjuta till en mindre del. I det nya Lärarlyftet är statsbidraget betydligt lägre 8 § För att statsbidrag ska lämnas för en sådan lärare, förskollärare eller fritidspedagog som avses i 6 § måste dennes arbetsuppgifter till största del bestå av undervisning eller uppgifter som hör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisk natur. 9 § Statsbidrag får lämnas till en huvudman som avses i 5 § första oc

Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av

Av dessa medel ska 150 000 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och 375 500 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning och fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser samt med anledning av tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II Till grund för uppdraget Lärarlyftet II ligger förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal samt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande Svenska för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet - 30 hp. Genom Lärarlyftets kurser läser du in den behörighet du behöver. Du blir dessutom tryggare i din yrkesroll, höjer din kompetens och ökar dina karriärmöjligheter. Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i.

Studier i Lärarlyftet är semester- och ferielönegrundande så länge arbetstagaren behåller minst 40% av heltidslönen. Ledighetens förläggning Ledigheten beviljas för den tid då studierna bedrivs, vilket också är den tid för vilken statsbidrag utges. Antagningsbesked lämnas till rektor Staten täcker kostnader för skolhuvudmännen för reformen genom ett statsbidrag. Lärarlyftet II Lärarlyftet II införs, en fortbildningssatsning som innebär att lärare som har legitimation men saknar behörighet inom något av de ämnen eller årskurser som de undervisar i ska erbjudas utbildning för att få denna behörighet

I den fördjupade kontrollen av utbetalda statsbidrag för karriärtjänster samt statsbidrag för lärarlyftet till Al-Azhar Stiftelsen Örebro har myndigheten konstaterat att de uppfyllt kraven. Lärarlyftet är till för lärare som önskar utökad ämnesbehörighet. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom kurser som ingår i Lärarlyftet. I ett pressmeddelande den 11 september 2019 meddelar regeringen att satsningen på Lärarlyftet II förlängs under perioden 2020-2025 Behörigheter och urval Förkunskarav Behörig till kursen är, i enlighet med reglerna för lärarlyftet HT20, student som uppfyller följande kriterier: vara anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare ha en behörighetsgivande examen för relevant årskurs. Anmärkning: Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i (lärarfortbildningen) Lärarlyftet enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats.Den som söker till denna kurs utan godkännande från (skol)huvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen

Ingår i lärarlyftet. Socialt. Facebook Twitter LinkedIn. Länk. E-post. Eget meddelande (valfritt) Vi skickar också med information om sidan i meddelandet. Skicka. Kurs MD1111. Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande Behörig till kursen är, i enlighet med reglerna för Lärarlyftet, student som uppfyller följande kriterier: har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig i bild för åk 7-9 är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare har en arbetsgivare som godkänt deltagandet

(2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. • Huvudmän ansöker om statsbidrag för de deltagare som deltar i Lärarlyftet II. För mer information om statsbidraget: Se Skolverkets hemsida (Lärarlyftet II): https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag -for-lararlyftet-201 31. Beslut statsbidrag Lärarlyftet II VT 2018, Skolverket OK LÄR 2018/00049-2 32. Revisionsberättelser stipendiefonder 2017 OK LÄR 2018/00132-1 33. Kontrollrapport livsmedel Lindan 1 2018-701-L03, Miljökontoret OK LÄR 2018/00136-1 34. Inspektionsrapport tillsyn avfall och rökfria miljöer, Lillåns förskola, Miljökontore För att få fler lärare med behörighet har regeringen infört Lärarlyftet II, där huvudmännen för skolan får statligt bidrag för lärare som väljer att fortbilda sig genom specialframtagna universitetskurser. Bidraget är på 500 kronor per högskolepoäng. På torsdagen kommer regeringen att höja bidraget till 1 000 kronor per högskolepoäng om lärarna vidareutbildar sig till.

avslagna och redovisade statsbidrag. - Skolverket har beviljat Tyresö kommun statsbidrag för undervisning under skollov för 2018, 217 065 kronor avser gymnasiet. - Skolverket har beviljat Tyresö Kommun statsbidrag för lärarlyftet, 11 250 kronor avser gymnasiet, 11 250 kronor avser C3L uppdrag att söka statsbidrag för Lärarlyftet 2017. Ärendebeskrivning Barn och utbildning önskar söka statsbidraget Lärarlyftet för de lärare som kompletterar sin legitimation med ytterligare behörighet eller fritidspedagoger som efter Lärarlyftet kan ansöka om lärarlegitimation. Informationkompletteraom bidrage Lärarlyftet II ligger förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal samt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Inloggning E-tjänste

Lärarlyftet vårterminen 2021 Huvudmannen godkänner att nedanstående person får delta i angiven kurs som ges på uppdrag av Skolverket och som ingår i statens satsning Lärarlyftet. Huvudmannen intygar att läraren är (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare Statsbidrag för Lärarlyftet Il vårterminen 2015 Beslut om beviljad ansökan — kompletterande beslut Skolverket har med stöd i förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande beslutat att tilldela Sundbybergs kommun kompletterande statsbidrag om 15000 kronor för vårtermmen 2015 Statsbidragen uppgick till 140 miljarder kronor 2013, varav 54 miljarder kronor var specialdestinerade statsbidrag (prop. 2014/15:1 utg.omr. 25 avsnitt 2.4.2 s. 11). Satsningar som finansierades genom specialdestinerade statsbidrag u ppgick till n ärmare 9 miljarder kronor 2013 inom utgiftsområde 16

Satsning på lärarassistenter fördubblas - Regeringen

 1. en 2015 . Huvudmannen godkänner att nedanstående person deltar i angiven utbildning som ges på uppdrag av Skolverket i enlighet med tilläggsuppdraget om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II. (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger oc
 2. Redovisning av statsbidrag grundskolenämnden 2020 Inom grundskolenämnden är verksamhetscontroller mot statsbidrag ansvarig för att söka och redovisa statsbidrag till enochoch/eller flera statliga myndigheter. Bidrag söks av huvudman inom grundskolenämnden förantingenHuddinge kommun
 3. Utbildning. För få deltagare och krympande statsbidrag - satsningen Lärarlyftet 2, som med hjälp av specialgjorda kurser ska hjälpa lärare att vidareutbilda sig och bli behöriga i fler.
 4. statsbidrag för lärarlyftet, detta statsbidrag är åter möjligt att söka under hösten 2020. Förslag till beslut Välfärdsnämnden noterar informationen. 3DJH RI Päivi Malmsten Sektorschef Bilaga: Information om statsbidrag och projektmedel inom sektorn för utbildning oc

Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av

Sökta och beslutade statsbidrag från Skolverket och Kulturrådet 2018 Statsbidragets namn Beviljat belopp Rekvirerat belopp Kommentar beviljat belopp Syfte med statsbidraget Period Skapande skola 600 000 600 000 Ansökt om 888 720, beviljat 600 000 kr. Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella. Allt fler lärare i Göteborg deltar i Lärarlyftet - regeringens satsning för att höja kompetensen bland lärare i grund- och gymnasieskolan. Under 2008 har skolorna i Göteborg utnyttjat 70 procent av statsbidragen Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Kursen syftar till att ge utökad behörighet i enlighet med förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor (behörighetsförordningen) 135 miljoner årligen till förlängt Lärarlyftet II fram till och med 2025. Vi kommer att fortsätta samla ihop statsbidrag så att vi får större och färre. Det ska vara lätt för huvudmännen att administrera. Så 2021 bakar vi in ännu fler i likvärdighetsbidraget Handlägga statsbidrag: - matematik 1000:-/hp, övriga 500:-/hp, vilket gör 7 500:- för en kurs på15 hp - ca 18 milj utbetalt till huvudmän år 2012, (ca 190 milj för kursköp) Lärarlyftet II - hur används statsbidraget

Av förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande följer att huvudmän kan få statsbidrag om 500 kronor per högskolepoäng för de som deltar i Lärarlyftet Lärarlyftet förlängs Statsbidraget höjs till 135 miljoner kronor per år och förlängs till åtminstone år 2025. Pengarna ska gå till utbildning, så att obehöriga lärare kan kvalificera. Utvärdering av Lärarlyftet. Den här rapporten kartlägger och beskriver utvecklingen inom Lärarlyftet över tid inom fyra områden: anslag och kostnader, nyttjande av statsbidrag, kurs- och utbildningsutbudet samt lärares deltagande avslagna och redovisade statsbidrag. - Skolverket har beviljat Tyresö kommun st atsbidrag för undervisning under skollov för 2018, 217 065 kronor avser gymnasiet. - Skolverket har beviljat Tyresö Kommun statsbidrag för lärarlyftet, 11 250 kronor avser gymnasiet, 11 250 kronor avser C3L

Fortbildning och kompetensutveckling för lärare och

Kurser för lärare inom Lärarlyftet Skannas och bifogas ansökan på www.antagning.se eller skickas till: Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm Lärarlyftet höstterminen 2020 Huvudmannen godkänner att nedanstående person får delta i angiven kurs som ges på uppdrag av Skolverket och som ingår i statens satsning Lärarlyftet Statsbidraget för att minska kunskalyftorna i skolan höjs till 4,9 miljarder kronor 2020. Det är mer än en miljard mindre än vad regeringen planerat, vilket väcker besvikelse

Lärarlyftet-kurser för utökad behörighet och

Våra utbildningar är uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare Lärarlyftet ht 2018 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering planerar kurser inom Lärarlyftet med start höstter-minen 2018 Den utökas nu med statsbidrag till kommuner och fler platser på den specialpedagogiska fortbildningen inom lärarlyftet. Dessutom sjösätts ett specialpedagogiklyft så snart som möjligt, Specialpedagogik för alla, som ska ge lärare möjlighet att utveckla sin specialpedagogiska kompetens Statsbidraget för att minska kunskalyftorna i skolan höjs till 4,9 miljarder kronor 2020. Det är mer än en miljard mindre än vad regeringen planerat, vilket väcker besvikelse.

Lärarlyftet - Stockholms universite

Kurser för lärare inom Lärarlyftet Ansökan sker via Antagning.se Lärarlyftet vårterminen 2021 (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, utan enligt förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare Enligt SKL finns det 40 riktade statsbidrag att söka på skolans område. Lärarnas Riksförbund har tittat på tre av dessa som varit viktiga för lärarna: Lärarlyftet 1, Lärarlyftet 2 samt karriärreformen. Bara på dessa tre statsbidrag som denna rapport genomlyst är 2.3 miljarder outnyttjade Statsbidragen uppgick till 140 miljarder kronor 2013, varav 54 miljarder kronor var specialdestinerade statsbidrag (prop. 2014/15:1 utg.omr. 25 avsnitt 2.4.2 s. 11). Satsningar som finansierades genom specialdestinerade statsbidrag u ppgick till n ärmare 9 miljarder kronor 2013 inom utgiftsområde 16

lärarlyftet 1; lärarlyftet 2 Bara på dessa tre statsbidrag som denna rapport genomlyst är 2,3 miljarder outnyttjade. Det är djupt oroande att man inte tar chansen till de här satsningarna ens när det är staten som betalar. Kommunerna borde vara tvungna att använda pengarna När således Lärarlyftet nämns i denna rapport är det oftast Lärarfortbildningsuppdraget man syftar på. Bakgrund till Lärarfortbildningsuppdraget . Resultaten i svensk skola måste förbättras. möjligheten till statsbidrag. Utifrån dessa dialoger valdes ett antal kommuner ut fö Sökta och beslutade statsbidrag Statsbidragets namn Beviljat belopp Kommentar beviljat belopp Syfte med statsbidraget Period 2018-03-12 Papperslösa barn. Statsbidrag för utbildning för lärarlyftet och den andra läraren ej blev antagen till kursen inom lärarlyftet En av lärarna som ni ansökt om statsbidrag för är inte antagen till en kurs inom Lärarlyftet. Ni kan inte beviljas statsbidrag för lärare som inte läser uppdragsutbildningar enligt 3 § i förordningen (2007:222). För mer information om vilken lärare det gäller se lärarlistan i e-tjänsten för statsbidrag. Postadress: Box 4002, 171.

Lärarlyftet | Utbildningsvetenskapliga fakulteten

statsbidrag Litteracitet och flerspråkighe

För få deltagare och krympande statsbidrag - satsningen Lärarlyftet 2, som med hjälp av specialgjorda kurser ska hjälpa lärare att vidareutbilda sig och bli behöriga i fler ämnen, går knappast som på räls. Under de sex år som Lärarlyftet 2 har funnits har deltagarna varit så få att nära en tredjedel av kurserna - 501 stycken - inte har kunnat st.. statsbidrag för alla lärare som deltar i Lärarlyftet. Om ni även använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan deltagandet bli mer framgångrikt. Genom Lärarlyftet kan läraren även läsa hela eller delar av en speciallärar- utbildning som leder till speciallärarexamen. Vi erbjuder flera specialiseringar

Lärarlyftet hösten 2021 - samlingssida Karlstads universite

Statsbidrag lärarlyftet HT-2018, dnr: 2018-682-047 Statsbidrag entreprenörskap i skolan 2018, dnr: 2018-681-047 Statsbidrag för fritidshemssatsningen för 2017/2018, dnr: 2018-685-047 Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2017, dnr: 2018-691-047 Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2018, dnr: 2018-693-04 Lund har beslutat att förstalärartjänster inte ska fördelas utifrån skolornas behov.För andra statsbidrag, som lärarfortbildning, är det mycket upp till den enskilda skolan att söka medel

Speciallärarutbildning 90 hp (1-90)

Kontakta oss gärna angående ett statsbidrag du vill veta mer för att få reda på mer om vad, när och hur vi här på enheten arbetar med statsbidraget. Vår ambition är att du som rektor /förskolechef skall få lättillgänglig, relevant information för dig rörande ett specifikt statsbidrag Ansökan om statsbidrag 2020 Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar på delegation från barn- och skolnämnden: 1. Arbetsutskottet godkänner redovisning av sökta bidrag för perioden januari-maj. 2. Arbetsutskottet uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att söka samtliga möjliga statsbidrag Lärarlyftet II höstterminen 2013 statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Se förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor. Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Om du fortsätter godkänner du att cookies används. Välj Mer info för att läsa mer eller hur du gör för att slippa cookies

Regeringens skrivelse 2014/15:10

Behörig att antas till Lärarlyftet är lärare: som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och som har en behörighetsgivande examen för relevant årskurs/skolform eller ett behörighetsbevis samt att huvudman har lämnat ett skriftligt godkännande.

Fysik för lärare åk 7-9, 31-45 hpFridolin utesluter inte ändrade regler för lärarlyftLikvärdighet | Pontus BäckströmEnheten för elevhälsa och utveckling - Blogg
 • Delmos delegationen mot segregation.
 • Optical gitter.
 • Ford 352 Motor.
 • Stockholm Zagreb direktflyg.
 • Dr kunze Berlin Köpenick.
 • Viking livflotte service.
 • Insynsskydd trä.
 • LG GSJ 761 PZTZ Media Markt.
 • HFSExplorer.
 • Berna Nordic Wellness.
 • Neurofibromatos behandling.
 • Tre apor vin.
 • B196 Führerschein Kosten.
 • Leer Sehenswürdigkeiten.
 • Restaurang utanför Uppsala.
 • Lumene Waterproof Mascara.
 • How does Facebook Messenger pick your favorites.
 • Bred last skylt med belysning.
 • Deal or No Deal models.
 • Hissband markis Rusta.
 • USA states list quiz.
 • Jula matlåda.
 • Knuff synonym.
 • Second hand kamera.
 • Guideline Haze V2 extraspole.
 • Musik Lejonkungen Elton John.
 • Barbour Bristol Navy.
 • Fishbone diagram youtube.
 • Majblomma 2020.
 • Billiga mountainbike online.
 • Mercedes Vaneo problem.
 • Dodge Charger Daytona 1969 price.
 • Modifast innehåll.
 • Enmanstält popup.
 • Pub Palmashow.
 • Manolo blahnik flats.
 • Cel mai inalt varf din carpatii orientali.
 • Max Fenders youtube.
 • St Patrick's Day Irland.
 • Uitjes kind Zutphen.
 • HDMI 2.1 optical splitter.