Home

Jämställdhet i Sverige statistik

Tema jämställdhet. Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken På tal om kvinnor och män. Jämställdhetsstatistik beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Den visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden Flickor har sämre upplevelse av skolgången än pojkar. Under 2017-2018 besvarade 270 000 elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2 frågor om sin skolgång i Skolenkäten. Resultaten för årskurs 9 och gymnasiets år 2 visar genomgående skillnader mellan flickor och pojkar Regeringen har beslutat att det ska finnas officiell statistik om jämställdhet. Målet är att all statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön. Kön ska vara en övergripande och genomgående indelningsgrund i statistiken. Statistiken ska dessutom presenteras på ett för användarna lättillgängligt sätt Senast uppdaterad: 2020-05-29. Här hittar du jämställdhetsstatistik om inkomst och lön, avkastning på kapital, uttag av föräldrapenning och lönespridning. Här finns också jämställdhetsstatistik över sysselsättning, deltidsarbete, sjukdom, sjukfrånvaro och företagande. Här hittar du dessutom könsfördelningen för de 30 största yrkena

Nota Bene! - En blogg från Östra Sörmland: ”Sverige

Pengar, makt och utbildning- statistiken visar på fortsatt ojämställdhet. Statistiknyhet från SCB 2020-06-17 9.30. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också att kvinnor redan i skolan är mer stressade än män Enligt Medlingssinstitutets statistik från 2018 är kvinnors lön i genomsnitt cirka 89,3 procent av männens, en minskning i skillnad med 0,6 procent jämfört med 2017 Bädda in. GII - jämställdhet Skala: 0-1 (0 är jämställt) (2018) Tabell. Bädda in. GII - jämställdhet 2018. Land. Skala: 0-1 (0 är jämställt) (2018) Jemen. 0.834 Kvinnor har tagit allt större plats i idrottsförbundens styrelser under 2000-talet. År 2018 betecknades 58 procent av förbunden som jämställda. Motsvarande siffra 2001 var 25 procent. Den manliga dominansen i styrelserna är däremot fortsatt stor. I 29 av 71 förbund är andelen män större än 60 procent

Tema jämställdhet - Sverige i siffro

 1. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Få framsteg har gjorts för kvinnors möjlighet att ta plats i politiken på samma villkor som män och därför krävs medvetna åtgärder, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Läs mer om rapporten här
 2. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet
 3. dre än män
 4. Drygt 20 personer blir fällda för dopning varje år i Sverige. Hälften är tävlingsidrottare och hälften motionärer. Att kvinnor bestraffas är mycket ovanligt. Motion och fysisk aktivitet Stillasittandet högst bland unga. Unga 16-29 år är den grupp som sitter stilla allra mest. Män är mer stillasittande än kvinnor. Föreningsidrot

I offentlig sektor är nära 70 procent av de anställda kvinnor och i det privata näringslivet är andelen knappt 40 procent. Andelen kvinnor på chefspositioner skiljer sig åt mellan olika sektorer. Högst är den inom landstinget och lägst inom privat sektor, vilket du kan se genom att klicka på det mindre linjediagrammet Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent Jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kön. Det innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det finns många exempel på att samhället inte är jämställt. En del av dem är tydliga och andra är svårare att se. Några exempel som är lättare att se är att kvinnor ofta tjänar mindre än män Män födda i Sverige har en sysselsättningsgrad på 89 procent och män födda utanför Sverige 76 procent. Högst arbetslöshet bland kvinnor födda utomlands med förgymnasial utbildnin

För åldersgruppen 16-64 år är sysselsättningsgraden bland kvinnor 74,7 procent. För män ligger den på 78,7 procent. Kvinnors sysselsättningsgrad ökade kraftigt under 1970-talet. Mellan 1970 och 1980 steg sysselsättningsgraden från 60 till 74 procent Under de senaste dryga femtio åren har jämställdheten gjort stora framsteg i det svenska samhället. Från slutet av 1960-talet och in på 1980-talet genomfördes flera politiska reformer i Sverige, såsom särbeskattning, införande och utbyggnad av daghem och föräldraförsäkring, vilka bidrog till att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden Det gör golf till en av Sveriges största idrotter vad gäller antal aktiva kvinnor. Antalet kvinnor ökade med 10 068 jämfört med 2019 (+ 8%). Antalet män ökade dock ännu mer (+10 %), vilket gör att andelen kvinnor sjönk något (26,9 % 2019). 73,4 % män. 26,6 % kvinnor

Ratsit Statistik - Information och data om Sverige | Ratsit

Statistik om jämställdhet - Skolinspektione

Ojämlikheten i Sverige har ökat sedan mitten av 1990-talet. Vissa grupper har tagit stora steg upp på inkomststegen medan de som även tidigare var ekonomiskt utsatta har fallit efter. LOs utgångspunkt är att jämställdhet och jämlikhet måste gå hand i hand om kvinnors och mäns villkor ska kunna närma sig varandra Andelen kvinnor i de största svenska bolagsstyrelserna har mer än dubblerats sedan början av 2000-talet och ligger idag på 38 procent. Det placerar Sverige bland de länder i EU som har högst andel kvinnor i börsbolagens styrelser. Andelen varierar dock kraftigt bland medlemsländerna och genomsnittet ligger på knappt 30 procent

Ekonomisk jämställdhet - Rikedomen ökar i Sverige, men kvinnorna hamnar på efterkälken. Inkomstskillnaderna har ökat i de flesta av Sveriges kommuner och i genomsnitt har kvinnor nu 25 procent lägre inkomst än män. Ratsit har rankat Sveriges 290 kommuner utifrån inkomstskillnad mellan män och kvi.. Jämställdhetslagen (Sverige) Jämställdhetslagen (1991:433) var en svensk lag som hade till uppgift att främja både kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet. Lagen innehöll dels krav på att arbetsgivaren skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och dels förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön Statistik människohandel vuxna 2019. Statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2019 gällande vuxna 1987 var sysselsättningsgraden för kvinnor 82 % och för män 88 %. 2000 var den 76 % för kvinnor och 81 % för män, 2013 var den 77 % för kvinnor och 82 % för män. 1987 arbetade 45 % av kvinnorna deltid, 6 % av männen. 2013 arbetade 30 % av kvinnorna deltid, 11 % av männen. 2010 lägger kvinnor 3,5 timmar på obetalt arbete ett vardagsdygn, män 2,5.

Jämställdhet - Statistik och fakta om jämställdhe

 1. st ett år. För att bli..
 2. dre betalt än män för samma typ av jobb, i alla regioner och sektorer
 3. Den visar bland annat att vi har en könsuppdelad arbetsmarknad i Sverige där kvinnor och män jobbar i olika branscher och med olika saker. Endast 4 av de 30 största yrkena har en jämn könsfördelning, det vill säga 40-60 procent kvinnor och 40-60 procent män
 4. I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin, som innebär att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten på alla nivåer, även där beslut fattas. Jämställdhetsintegrering kräver att man systematiskt synliggör och analyserar förhållanden och villkor för kvinnor och män
 5. jämställdhet - en svensk kartläggning med internationell utblick . 23. Den svenska jämställdhetsdiskursens exkluderingar - en intervjustudie om jämställdhet, den nye mannen och andra mä

Ännu kan man stöta på uppgiften att Sverige har flest självmord per capita i världen, till exempel i en kolumn i Metro häromåret. Det är en mycket spridd myt. hjärna Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar - i beslut och tilldelning av resurser. Ta del av varje statsråds arbete för att öka jämställdheten. Feministisk regerin Familj och föräldraskap. Under de senaste decennierna har förändringar ägt rum inom familjeområdet. Kvinnors förvärvsarbete innebär att de flesta familjer i Sverige numera är tvåförsörjarfamiljer. Även om cirka 75 procent av alla barn i åldern 0-17 år och cirka 85 procent av barn i åldern 0-6 år lever tillsammans med Bland kvinnor i åldern 20-64 år låg EU -snittet på 68,4 procent år 2019 medan 79,6 procent av männen var sysselsatta. Inför år 2020 har EU satt upp ett sysselsättningsmål som säger att 75 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år ska vara sysselsatt, det vill säga ha anställning eller vara egenföretagare

Ekonomisk jämställdhet - Statistiska Centralbyrå

Jämställdhet innebär att tjejer och killar har samma möjligheter och rättigheter. Det kan vara olagligt att behandla någon sämre på grund av personens kön. Samhället är ännu inte jämställt, men det finns lagar och planer för hur det ska bli det Genomsnittet för alla medlemsländer i OECD är 14,7 procent och Sverige ligger enligt statistiken under den gränsen Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet Koppla jämställdhet på ett tydligt sätt till projektet ni driver genom att se på frågan med ett eller flera av dessa perspektiv. Könsperspektiv. Könsperspektiv handlar om att dela upp statistik på kön, att räkna huvuden. Här visar sig ologiska skillnader, och perspektivet bidrar till ett viktigt konsekvenstänk

Riksdagen har bestämt att samhället i Sverige ska bli mer jämställt. Det innebär bland annat att kvinnor och män kan påverka politiska beslut på samma sät Vad jämställdhet är, och hur jämställdheten ser ut i Sverige förklaras på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en bild av det svenska samhället. Det finns mycket kvar som kan bli bättre, trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen RF samlar årligen in statistik från specialidrottsförbunden (SF) och hämtar uppgifter från andra källor. Dessa ligger bland annat till grund för fördelning av medel. I samarbete med olika undersökningsföretag genomför också RF årliga statistiska undersökningar såsom svenska folkets relation till idrott och motion, samt en kartläggning av kommunernas stöd till idrotten

Pengar, makt och utbildning- statistiken visar på fortsatt

I statistik framgår det att de flesta ledande positioner inom politiska-, Sverige ligger långt före många andra länder men det betyder inte att vi är det perfekta idealsamhället 1 1 I statistiken används begreppet utländsk bakgrund för utrikesfödda eller för personer födda i Sverige med en eller två föräldrar födda utomlands. 2 Betydelsen av en sådan analys konstateras också i utredningen som Män och jämställdhet

Statistiska centralbyrån (SCB)

Så jämställt är Sverige - sex punkter SVT Nyhete

De vill stoppa skitsnacket i omklädningsrummet | Ung

GII - jämställdhe

Jämställdhet förbund - Idrottsstatisti

2040. Så länge får vi vänta innan det blir helt jämställt mellan män och kvinnor i Sverige i fråga om dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn, enligt TCO:s jämställdhetsindex könSFöRDELnIng bLanD SkogSÄgaRE I SVERIgE DIagRaM 1 År 2017 Källa: Statistik om skogsägande 2017, Rapport 2018/12, Strukturstatistik, Skogsstyrelsen 60% 38% Av Sveriges skogsägare är 38 procent kvinnor och 60 procent män. 4 JÄMSTÄLLDHET I Det GRönA nÄRInGSLIVet - LRFs JÄMSTÄLLDHETSakaDEMI 201 Jämställdhet är att både killar och tjejer bestämmer över sina egna kroppar och sin sexualitet. Jämställdhet betyder större frihet för alla. Alla får möjlighet att vara sig själva, och kan känna sig tryggare. I de flesta länder diskuteras jämställdhet, och många länder håller på att bli mer jämställda individbaserad statistik i kommunen ska vara uppdelad på kön. En tillfällig jämställdhetsberedning inrättades av kommunfullmäktige 2004 för att ta fram den första kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet - På spaning efter jämställdheten 2006-2010. Den följdes av en reviderad version för 2011-2015 JÄMSTÄLLDHETEN I HÖGSKOLAN OCH VETENSKAPSRÅDETS FORSKNINGSSTÖD 8 1 BAKGRUND Jämställdhet har varit ett eget politikområde i Sverige sedan 1972. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är, sedan 2006, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv

Jämställdhetsmyndighete

I Sverige har vi kunnat synliggöra orättvisor och ta stora kliv i arbetet för ökad jämställdhet med hjälp av statistik. Men arbetet får inte stanna vid kön. Diskrimineringen är långt bredare och allvarligare än så, säger Lundeteg. DELA DEN HÄR ARTIKELN jämställdhet och inkludering, som utvecklas, sprids gitala verktyg som utvecklats i Sverige, i syfte att öka kunskapen om hur dessa kan utformas, statistik om den privata, offentliga och ideella sektorn - samt de nationella jämställdhetsmålen - samman Jämställdhetspolitik i Sverige har haft en central ställning i samhällsdebatten sedan 1970-talet, och landet räknas ibland som ett föregångsland i frågan.Delegationen för jämställdhet mellan kvinnor och män instiftades den 1 januari 1973, drivande kraft bakom var Olof Palme. 1980 kom den första jämställdhetslagen, och en jämställdhetsombudsman

Politisk organisation - SKL

Statistiken visar att kvinnor och svenskar med utrikes bakgrund är dåligt representerade på maktpositioner i musikbranschen. Statistiken visar på en väldigt liten förändring över tid.* Mer statistik och information om det projekt som Musiksverige arbetade med under 2018 för jämställdhet och förändring i musikbranschen kan du läsa. I Sverige ska kvinnor och män ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samhället ska också vara fritt från diskriminering Statistik som verktyg för jämställdhet Kvinnor och män har rätt till lika vård och omsorg. Samtidigt visar nationell statistik att män tilldelas mer resurser än kvinnor även när behoven är likvärdiga Skolinspektionen har granskat 29 grundskolor och tittat på om det bedrivs ett långsiktigt jämställdhetsarbete på skolorna. Ett särskilt fokus har riktats på kopplingen mellan jämställdhetsarbete och trygghet för alla elever, oberoende av könstillhörighet. Ladda ner publikation Statistik och data. Beställa data och statistik; Lämna uppgifter till register; Register; Statistik; Öppna data; Öppna jämförelser; Stöd i arbetet. Asylsökande och andra nyanlända; Barn och unga; Ekonomiskt bistånd; Funktionshinder; Hemlöshet; Hälsoskydd; Missbruk och beroende; Organ- och vävnadsdonation; Sällsynta hälsotillstånd; Patientsäkerhet; Psykisk ohäls

Statistik och fakta om jämställdhet - jamstalld

30 procent oftare än män blir kvinnor sjukskrivna för psykisk ohälsa, men männen är överrepresenterade i självmordsstatistiken. 70 procent av dagar med föräldrapenning och VAB togs ut av kvinnor under 2018. Först om 20 år förväntas Sverige bli helt jämställt när det kommer till den här punkten Sverige Här hittar du all statistik vi har om Sverige. Mål 5 Jämställdhet. Mål 6 Rent vatten och sanitet. Mål 7 Hållbar energi för alla. Mål 8 Anständiga arbetsvillkor ock ekonomisk tillväkst. Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mål 10 Minskad ojämlikhet I Sverige kriminaliserades frivilliga homosexuella relationer mellan vuxna 1864 och denna kriminalisering upphävdes först 1944. Men ända fram till 1978 var de s.k. skyddsåldrarna högre för homosexuella, d.v.s. förbudet att ha sex med någon under en viss ålder

Minska klimatpåverkan i Luleå - Luleå kommun

Jämställdhet Globalportale

Fem samband mellan jämställdhet och tillväxt. I rapporten identifieras fem huvudsakliga samband mellan jämställdhet och tillväxt. Jämställdhet: Ökar tillgången på arbetskraft. Använder sig av humankapitalet effektivare. Ökar effektivitet och lönsamhet i organisationer. Fördjupar demokratin och det sociala kapitalet Att vi fortfarande har stora jämställdhetsproblem visar en massiv mängd forskning och statistik. Senast i raden av undersökningar på EU-nivå visar att Sverige har överlägset flest våldtäkter i EU. Faktiskt hela dubbelt så många anmälda våldtäkter som i tvåan England Falskt: Tjejer har sämre självförtroende än killar enligt statistik från LSU. 6 . 53% av alla egna företagare är kvinnor. Falskt: Endast 36 % av alla egna företagare i Sverige är kvinnor, 64 % är män. 1 . Tjejer får oftare beröm för hur de ser ut än vad de gör. Sant: Enligt statistik från LSU. 6 Killar har generellt sämre betyg än tjejer

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva. Källa: World Bank / UNESCO Institute for statistics Idrott och motion leder ibland till skador, med negativa konsekvenser för både individ som samhälle. Upattningsvis 18-30 procent av alla akuta skador i befolkningen är idrottsskador, enligt internationella studier. I Sverige inträffar drygt 100 000 vårdkrävande idrottsskador varje år, enligt upattningar från Socialstyrelsen jämställdhet i Skåne Länsstyrelsen Skåne publicerar i dag färsk statistik över jämställdheten i Skåne, jämställda i Sverige Enligt Mikamottagningarna upattas ca 200-250 kvinnor finnas inom gatuprostitutionen i Sverige. Baserat på eskortannonser går det inte att presentera en tillförlitlig siffra på hur många som säljer sexuella tjänster i Sverige

ligger Sverige bra till. Resultatet blir likartat i World Economic Forums jämställdhetsindex (Global Gender Gap Index 2016), som bl.a. mäter ekonomiskt deltagande, utbildningsnivå, hälsa och politiskt bemyndigande. Enligt indexet är Sverige ett utav fyra länder som har eliminerat mer än 80 procent av skillnaden mellan könen Riksdagen har beslutat att jämställd­ hetsstatistiken är officiell statistik. Målet ä all r att statistik som relaterar till individer dels skall vara insamlad, analyserad och presenterad på kön, dels spegla jämställdhetsfrågor och problem i samhället. Kön skall vara en övergripande och genomgående indelningsgrund i statistiken

Idrottsstatistik - Centrum för idrottsforsknin

Jämställdhet bland idrottens ledare Metod Statistiken som redovisas i rapporten är hämtad från befintliga register och inhämtad data som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har till förfogande. Ingen särskild undersökning har alltså genomförts. De olika källo Läs om Mål 5: Jämställdhet här. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället Positiv väg för ökad jämställdhet. Det finns några ljusglimtar som talar för att vi är på väg mot ökad jämställdhet, även om det går långsamt. Mäns uttag av föräldrapenningdagar har ökat i alla kommuner. Män tar ut i snitt 29 procent av dagarna och kvinnor 71 procent av dagarna i länet Sverige är inte så jämställt som man kan tro. I alla fall inte när det gäller löner. Faktum är att svenska kvinnor inte ens kommer upp i genomsnittet för kvinnor i EU. Svenska kvinnor tjänar i genomsnitt 18 procent mindre än svenska män. I EU är den genomsnittliga skillnaden 17 procent

Kvinnor i chefsposition - Ekonomifakt

Statistik Energiåret - årsstatistik av förändring i kombination med fler och nya kompetenser ger en unik möjlighet att bygga smarta organisationer där jämställdhet och inkludering nu behöver skolan hjälpa oss att bli ett framtidsval för fler. För utan jämställdhet släcks Sverige. Johan Svenningsson, vd, Uniper Sverige Jämställdhet är ett ämne man kan prata om jättemycket. För att det är så stor i samhället, men jag har valt att ta upp feminist för att jag tycker att det är bra. Men visst finns det problem med det men om man inte jobba för det man tror på kan man ju inte komma någonstans Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer). Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor Sverige och jämställdhet Sverige har beskrivits som världens mest jämställda land av bland annat Förenta Nationerna(FN) i deras Gender Inequality Index. Få länder har lika hög andel kvinnor på arbetsmarknaden, med så pass hög utbildningsnivå, tillgång till bra barnomsorg och med en förmånlig föräldraförsäkring som vi har

Lönegapet mellan kvinnor och män - Ekonomifakt

Könsgapet har minskat i Sverige och runtom i världen under lång tid, men det är långt kvar innan maktbalansen mellan könen är helt utjämnad. På global nivå närmare bestämt 108 år med dagens utvecklingstakt, enligt World Economic Forums senaste jämställdhetsmätningar från 2018. Inom vissa områden ännu längre Mål för jämställdhet för verksamheten inom forskning och innovation Få en samlad bild över nuläget och utvecklingen på energiområdet i Sverige med tillhörande statistik. Energiindikatorer. Läs om uppföljningen av de energipolitiska målen och tillhörande statistik i Sverige Jämställdhet i arbetslivet. På lika villkor - Jämställdhet genom livet tar ett helhetsgrepp kring området jämställdhet, med fokus på arbetslivet. För att få förståelse för villkoren i arbetslivet måste strukturer på samhällsnivå synas så väl som val på det personliga planet Statistiken bakom filmen. Med hjälp av tankesmedjan Ownershifts undersökning om vem som äger Sverige, vill vi med data visa på skillnader i ägande av kapital mellan kvinnor och män. Det är vårt sätt att bidra till en ökad ekonomisk jämställdhet i världen och en del i vårt hållbarhetsarbete Det är lägre än EU-snittet, trots att vi ofta framhåller Sverige som ett föregångsland när det kommer till jämställdhet. När det kommer till andra beslutsfattande roller visar statistiken att 19 procent av styrelseledamöterna i Sverige är kvinnor, 12 procent är styrelseordförande och 13 procent av alla Sveriges vd:ar är kvinnor

Jämställdhet Informationsverige

I flera delar av världen anses pojkar vara mer värda än flickor. Redan före födseln är flickor­na ofta dis­krimi­nerade. Det kämpar UNICEF för att förändra Statistiken indikerar att det fortfarande råder ojämställda villkor, även om utvecklingen går åt rätt håll utifrån regeringens ambitioner med jämställdhetspolitiken. Men det finns vägar till en mer jämställd representation bland chefer, visar en genomgång av Jämställdhetsmyndigheten Sverige har även världens tredje högsta andel kvinnor i styrelser, på 37 procent, efter Frankrike (44) och Italien (38). Genomsnittet globalt uppgår till 25 procent. Svenska företag har höjt det samlade jämställdhetsbetyget i år till 47 procent, från 41 procent 2019 och 36 procent 2018 Sverige är unikt på många sätt. En aspekt är andelen män och kvinnor som engagerar sig aktivt i både arbetsliv och familjeliv. I få länder ökar jämställdheten så stadigt och mycket som här, och nu kommer dessutom nya rön som ytterligare spär på bilden av Sverige som världens mest jämställda land

Kronan gör rejält ryck på glada BNP-siffror - Dagens PS

Ojämställt från skola till pensio

(O)jämställdhet i hälsa och vård. En sammanfattning 7 KAPITEL 1 Den ojämställda hälsan Sedan länge har det varit en skillnad i genomsnittlig livslängd mellan kvinnor och män, men skillnaden har succesivt minskat. Idag lever kvinnor i Sverige i genomsnitt drygt tre år längre än män. Enligt Statistiska centralbyrån va För dig som söker fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Nya utmaningar? Jämställ.nu ger dig verktyg, metoder, tips och förhoppningsvis en hel del inspiration Olika mått på fattigdom. Fattigdom kan mätas på många sätt. UNICEF anser att barn kan räknas som fattiga när de går miste om sina grundläggande rättigheter till överlevnad och utveckling, hälsa och näring, rent vatten och toaletter, skolgång, skydd, tak över huvudet, information och delaktighet

Små förändringar på globala kulturkartan

Sverige och jämställdheten Det står i FN:s Kvinnokonvention att varje lands regering ska skriva en rapport vart fjärde år och lämna till Kvinnokommittén. Rapporten ska beskriva hur landet arbetar med jämställdheten och för att följa Kvinnokonventionen. Regeringens rapport visar att Sverige har gjort ett bra arbete för jämställdheten Skälen till att arbeta för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänstens verksamhet är flera. De berör både interna perspektiv, alltså räddningstjänsten som arbetsplats, och externa perspektiv, det vill säga vilken verksamhet och service som organisationerna erbjuder befolkningen Jämställdhet och problem med sexuella trakasserier är idag en central fråga i snart sagt alla branscher. #metoo, och i dess kölvatten #närmusikentystnar, har accelererat självgranskningen av den egna synen inte bara på sexuella trakasserier, utan också på mångfald och jämställdhet - ja, kort sagt människosynen på arbetsplatsen

 • Ord tatuering.
 • Jollyroom Sandlåda.
 • Mamma Mia text.
 • Industriellt hus.
 • Blir det några julmarknader 2020.
 • Funkar det att dygna.
 • Silverörhängen design.
 • Msc shipping routes.
 • Uni heidelberg mail server.
 • Hemnet Vallentuna.
 • Paphos Market days.
 • Kazuma 50cc quad for sale.
 • Swiss Post jobs.
 • Liberty global management.
 • KSF Media Mitt konto.
 • Elmia Lantbruk 2020.
 • När en förälder dör dikt.
 • Massa av ost.
 • Freelancermap.
 • Liquid smoke vegetarian.
 • DN rosévin.
 • DENVER Kamera App.
 • GoPro Order Status.
 • Kommunalskatt Järfälla.
 • No devices found Chromecast.
 • Billigt snabbkaffe.
 • Not Ready to Make Nice lyrics.
 • Niklas Strömstedt kvinnor.
 • Stockholm Bike 2020.
 • Stefan Lindström Fastigheter.
 • Hamburger Hill film.
 • DragonFly Red upgrade.
 • Ray Harris Mystic River.
 • Beyblade: metal fusion nyafilmer.
 • Singlespeed Umbau Kit Shimano.
 • Ringklocka med kamera.
 • 2014 Cincinnati Masters.
 • Hur låter ett Mufflonfår.
 • Mellanfryken.
 • Protanopi.
 • Lieferservice Spittal.