Home

Privata rättssubjekt

Rättsområden - expowera

 1. Juridiken delas in i olika rättsområden, beroende på vad som regleras.Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan enskilda personer och det allmänna, medan förhållandet mellan privata rättssubjekt regleras genom civilrätten.Gränserna är inte knivskarpa utan vissa civilrättsliga områden kan ha offentligrättsliga inslag, exempelvis att fastigheter regleras genom offentliga.
 2. Om civilrätt. Civilrätt eller civilmål är juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt såsom organisationer, företag m.fl. Ibland kallas civilrätten även för privaträtt
 3. Privat; Kontakta oss Logga in Uppslagsverket; rättssubjekt; Uppslagsverket. Uppslagsverk rättssubjekt. rättssubjekt, subjekt, juridisk term för fysiska personer och sådana juridiska personer (11 av 20 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln
 4. 68) uttalas att med enskild juridisk person åsyftas ett i privaträttsliga former bildat rättssubjekt. Som exempel nämns, att om en stiftelse är huvudman för en skola är denna en fristående skola oberoende av vilka privata och offentliga rättssubjekt som på ett eller annat sätt har medverkat i stiftelsebildningen

Civilrätt i Stockholm - Allt inom privaträtt Juristhuset

JO dnr 2598-2000. Fråga om anlitande av privaträttsliga subjekt som utredare inom socialtjänsten. Under år 2000 förekom i massmedierna uppgifter om att socialnämnderna uppdrar åt privata företag och enskilda personer att utföra utredningar inom nämndernas verksamhetsområde På horisonten intet nytt - En utredning om förenligheten mellan svensk rätt och Europakonventionen beträffande horisontellt skadeståndsansvar mellan privata rättssubjekt Grennard, Therese LU JURM02 20181 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstrac

rättssubjekt - Uppslagsverk - NE

 1. Förarbetena till lagen uppmuntrar dem dock inte att tolka konventionen så att den gäller mellan privata rättssubjekt. Konventionen gäller mellan privata rättssubjekt och det allmänna. Däremot kan och bör de svenska domstolarna vägra att tillämpa kollektivavtalet på den här punkten när Europadomstolen nu har klargjort att staten bryter mot konventionen om den inte ingriper
 2. Kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte utan särskilt lagstöd överlämnas till bolag eller andra privata rättssubjekt. Vad som ligger i uttrycket myndighetsutövning är inte alltid helt klart. Det bestäms ytterst av våra.
 3. SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En offentligrättslig lag är en lag på den offentliga rättens område, den offentliga rätten rör förhållanden mellan stat och människa (privat rättssubjekt)
 4. Civilrätt är den del av juridiken som berör förhållandet mellan privatpersoner och andra privata rättssubjekt, t ex organisationer, företag m.fl. Till skillnad från offentlig rätt som är inrymmer staten (dvs statsrätten, förvaltningsrätten och straffrätten) så handlar civilrätten om relationen direkt mellan enskilda personer, dit också en juridisk person räknas
 5. ansvar för privata rättssubjekt inte kan uppkomma vid kränkningar av rättig­ heterna i Europakonventionen och hänvisade till NJA 2007 s. 747, Trygg-Hansamålet. Parterna i målet kom överens om att frågan om skadeståndsansvaret skulle prövas genom mellandom. Tingsrätten bestämde mellandomstemat till: Ka
 6. Frågan om skadeståndsansvar för privata rättssubjekt på den svenska arbetsmarknaden tycks bli höstens stora juridiska begivenhet. Hovrätten har beslutat sig för att pröva denna fråga i Gustavsson-målet och nu meddelar Helsingborgs tingsrätt att samma fråga ska få sitt svar i det så kallade trädgårdsanläggarmålet

RÅ 2008:29 lagen.n

6 Privata entreprenörer med myndighetsutövning utanför

Diskriminering – Wikipedia

Justitieombudsmannen, 2000-2598 Justitieombudsmannen 2000-2598 2598-00 2001-04-04 Diverse socialnämnde andra privata rättssubjekt som kräver folk på pengar. Konstitutionsutskottet avstyrkte motionerna. Vid riksdagsdebatten den 19 februari 2003 vidhöll de partier som utgjort majoriteten i konstitutionsutskottet denna uppfattning. Majoriteten bestod av moderaterna, socialdemokraterna, centern och kristdemokraterna

kan åberopas direkt mellan privata rättssubjekt, t.ex. mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Den andra typen av direkt effekt kallas för vertikal direkt effekt. EU:s sekundärrättsliga direktiv kan bara ge upphov till vertikal direkt effekt. Det betyder att om ett direktiv inte har införlivats eller om det har inför För det andra är det en avgörande skillnad om det rör sig om en offentlig eller en privat arbetsgivare. Grundlagen, Europakonventionen och EU-stadgan är något som helt klart binder det allmänna, alltså offentliga arbetsgivare, men som regel inte privata rättssubjekt, det vill säga inte privata arbetsgivare

I domen Bauer och Willmeroth (C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871) som meddelades den 6 november 2018 fastslogs att denna rätt till semester dels skulle förstås som att den omfattar arbets­­tids­direktivet och dess praxis, dels att den skulle ha horisontell direkt effekt och följaktligen vara tillämplig i ett förhållande mellan privata rättssubjekt Med enskilda privata rättssubjekt menas både privatpersoner och privata företag. Civilrätten kan delas in i olika rättsområden. Ett viktigt delområde inom civilrätten är avtalsrätt som beskriver lagar och regler kring olika former av avtal Till att börja med måste det röra sig om ett privaträttsligt avtal, dvs. ett avtal mellan två privata rättssubjekt såsom privatperson eller näringsidkare. Det ska alltså inte vara ett avtal mellan privatperson och det allmänna, vilket exempelvis kan vara stat eller kommun

JO:s tillsyn över privata utförare av offentlig

Rättssubjekt - Ett rättssubjekt är en juridisk person med rättslig handlingsförmåga.. Detta inlägg postades i Ordlista och märktes juridisk ordlista, juridisk person, ordlista, rättslig handlingsförmåga, rättssubjekt den 11 november, 2014 av admin. Inläggsnavigering ← Rättsstat Rättsverkan Privat försäkring grundas på avtal och meddelas av försäkringsbolag, som är privata rättssubjekt. En indelning av privat försäkring kan ske i person- respektive skadeförsäkring. Till personförsäkring brukar bland annat livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring räknas privata rättssubjekt.12 Yttrandefriheten är en av de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen. Den anger olika skäl som medför att yttrandefriheten kan begränsas, exempel är vid hänsynstagande till den nationella säkerheten, skydd för hälsa och moral och förebyggande av oordning Vilka privata organ samarbetar högskolan med vad avser utbildning? 12. 2.1.1. Lunds universitet 12 2.1.2. Övriga högskolor 16. 2.2. Under vilka förutsättningar kan en studerande vid ett privat rättssubjekt erhålla kursbevis vid högskolan? 19. 2.2.1. Lunds universitet 19 2.2.2. Övriga högskolor 20. 2.3. Omfattningen av akademiska. Förutom det låga utnyttjandet av försäkringarna har Miljöansvarsutredning även ifrågasatt organisationen av försäkringarna, främst upphandlingsförfarandet, hur försäkringsvillkoren förhandlas fram, brister i möjligheterna till överprövning och bristen på insyn i de privata rättssubjekt (betalarföreningen, försäkringsmäklaren och försäkringsgivaren) som i praktiken.

Staterna måste vidta positiva åtgärder för att skydda enskilda från överträdelser, även av andra privata rättssubjekt. Det kan ske genom nationell lag­stiftning eller — om sådan inte finns — genom att domstolar tillämpar konventionsbestämmelserna direkt eller fördragskonformt Start studying Juridiska begrepp - Del 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

De privata bolagen måste ha minst 25 000 kr i registrerat aktiekapital (sänktes 1 januari 2020). Publika bolag måste ha ett aktiekapital på minst 500 000 kr. Det är endast publika bolag som får erbjuda all­mänheten att köpa aktier i bolaget och börsnoteras privat rättssubjekt och är därmed civilrättsligt.10 Med avseende på begreppen lojalitetsplikt och lojalitetsprincip har jag valt att alternera mellan dessa. Med princip avser jag den rättsliga normen, den rättsliga riktlinjen, vilke Kommunal offentlig verksamhet bedrivs allt oftare av privata rättssubjekt. I uppsatsen undersöks dels vad som händer med medborgarnas insyn när så sker dels om det är förenat med risker för rättssäkerheten och demokratin Förenklat kan man säga att straffrätt handlar om hur staten, genom straff, förhindrar enskilda personer att göra saker - medan civilrätten handlar om tvister mellan privata rättssubjekt, alltså privatpersoner, organisationer och företag. Om ett företag döms för olaga diskriminering bestämmer domstolen hur företaget ska straffas Juridiken delas in i olika rättsområden, beroende på vad som regleras. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan enskilda personer och det allmänna, medan förhållandet mellan privata rättssubjekt regleras genom civilrätten.Gränserna är inte knivskarpa utan vissa civilrättsliga områden kan ha offentligrättsliga inslag, exempelvis att fastigheter regleras genom.

avses enskilda individer, företag och andra privata rättssubjekt. Vidare kan i undantagsfall även en myndighet vara att anse som enskild, nämligen när det allmänna uppträder som ett privat rättssubjekt. Det sägs också att ett statligt organ som är part och i ärendet har samma ställning som en privat fysisk eller juridisk person Det förutsätter självfallet att Du har en giltig försäkring, och det grundas således på ett avtal mellan Dig och Ditt försäkringsbolag. Ett grundläggande villkor för att Du som försäkringstagare ska kunna ta i anspråk rättsskyddet är att det har uppkommit en tvist, och att motparten är ett privat rättssubjekt Civilrätten (även kallad personrätt eller privaträtt) berör rättsförhållanden mellan privatpersoner och/eller privata rättssubjekt (organisationer, Civilrättens motsats kallas för offentlig rätt, eftersom den rör förhållanden som gäller mellan enskilda privata- och juridiska personer och det allmänna (staten)

rättssubjekt kan bereda sig tillgång till personuppgifter. Ett sådant tillägg skulle exempelvis kunna göras under avsnittet Teknik och utformas som Behandling av personuppgifter som innebär att tredje lands myndigheter och privata rättssubjekt (exempelvis genom edition eller motsvarande) kan bereda sig tillgång till personuppgifte Även om privata aktörer alltsedan reglerna fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet använt sig av expropriationsinstitutet, i expropriationslagen oftast kommer till användning och om parterna i dessa fall utgörs av offentliga eller privata rättssubjekt Förfarandet riktar sig mot privata företag som utgör enskilda rättssubjekt och dessa måste uppfylla vad SSF eller annat certifierande organ bestämt innan de kan bli certifierade och får använda larmcentralen eller utrustningen Rättsområden. Juridiken delas in i olika rättsområden, beroende på vad som regleras. Den offentliga rätten reglerar förhållandet till stat och kommun, medan förhållandet mellan privata rättssubjekt regleras genom civilrätten.Gränserna är inte knivskarpa utan vissa civilrättsliga områden kan ha offentligrättsliga inslag, exempelvis att fastigheter regleras genom offentliga.

Borgensåtaganden och andra säkerheter ställda av juridiska personer fyller en viktig ekonomisk funktion i samhället. I denna framställning behandlas de särskilda problem som är förknippade med borgensåtaganden utställda av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, stiftelser och ideella föreningar. Även stat och kommun kan gå i borgen för privata rättssubjekt, och de. Detsamma gäller privata rättssubjekt när de utövar offentlig myndighet eller utför andra offentliga uppgifter. Vid tillämpning av denna konvention skall sametingen och andra samiska organ, oavsett deras rättsliga status enligt nationell eller internationell rätt, inte anse

Riksdagen begär att regeringen snarast utreder möjligheterna att inom ramen för nuvarande EG-regler om mervärdesskatteplikt skattebelägga privata näringsdrivande rättssubjekt inom vård, skola och omsorg, vilket ger avdragsrätt för ingående skatt. Motiverin Abstract. Kommunal offentlig verksamhet bedrivs allt oftare av privata rättssubjekt. I uppsatsen undersöks dels vad som händer med medborgarnas insyn när så sker dels om det är förenat med risker för rättssäkerheten och demokratin Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som har avlagt en juristexamen kallas jurist.. Det vetenskapliga studiet av juridik kallas rättsvetenskap.. Rätten består av ett flertal/några rättskällor, såsom statuter (skriven rätt), rättspraxis, förarbeten, doktrin och i vissa fall även sedvänja.Med ett gemensamt namn brukar de olika reglerna kallas normer.

Om stat eller kommun, eller något privat rättssubjekt (annat än ett registrerat trossamfund som beviljats uppbördshjälp vad gäller föreningsavgifter) har anspråk på betalning av civilrättslig natur (såsom till exempel medlemsavgifter), måste man först få en domstol att fastställa anspråket innan kravet kan drivas in. Inom den vanliga förenklade processen (den summariska. Konkurrensrätten omfattar främst privata rättssubjekt medan fri rörlighet i första han inkluderar åtgärder som MS utfärdar även om reglerna tillämpas på privata rättssubjekt i viss utsträckning. Att fri rörlighet även tillämpas på privata rättssubjekt visas genom att tre av d emellertid en uppgift som inte kan överlämnas till privat rättssubjekt att ta ansvar för då kommunen inte kan avhända sig bestämmanderätten över kommunala skattemedel. En sådan analys kan utformas enligt följande: 1. Avsaknad av en fungerande marknad, producenter eller anordnare gör att verk-samheten ifråga måste drivas i egen. lingen av skadeståndsansvar för privata rättssubjekt enligt olika rättsakter inom ramen för EU:s sekundärrättsliga lagstiftning. Skadeståndsansvaret för företag vid överträdelse av de konkurrensrättsliga förbuden mot konkurrensbegrän-sande avtal och missbruk av dominerande ställning har blivit särskilt ingåend Privat organisation, formulär rättssubjekt (pdf) Formulär för bankuppgift: Formulär för bankuppgift (pdf) Gäller skolor med huvudman: Om du får uppmaning från oss att ladda upp formuläret för bankuppgift, kontrollera att du har skrivit skolans namn i kommentarsfältet på den uppladdade blanketten

Vad är kiva skola - vad är kiva? kiva är ett

Civilrätt - Privaträtt; berör förhållanden mellan privatpersoner och andra privata rättssubjekt såsom organisationer, företag med flera. Culpa - Vårdslöshet eller oaktsamhet. Den som genom vårdslöshet eller oaktsamhet vållar skada är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen skulle kunna utövas av eller överlämnas till privata näringsidkare. Utred-ningen påpekar att det saknar betydelse om någon sådan verksamhet faktiskt har överlämnats till en privat utförare, liksom verksamhetens finansiering. Bara sådan verksamhet som inte kan överlämnas till privata rättssubjekt sk

civilrätt, privaträtt, det rättsområde som rör förhållandet mellan privatpersoner, så kallade privata rättssubjekt. Härmed uppnås en avgränsning (17 av 118 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng Fristående skolor är finansierade genom offentliga medel, men är självständiga, privata rättssubjekt . Även fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen . Stödet minskar för offentlighetsprincip i privata skolor. Redan 2013 var riksdagens partier överens om att offentlighetsprincipen ska gälla även i privat ägda skolor Privat organisation, formulär rättssubjekt (pdf) Formulär för bankuppgift: Formulär för bankuppgift (pdf) Du behöver ha bankstämpel på blanketten. Har du ingen stämpel ska du bifoga ett aktuellt bankutdrag Diskussionen tar avstamp i vad som skiljer offentlig förvaltning från privat verksamhet och vad konsekvenserna skulle bli för ett privat rättssubjekt som åläggs handlingsoffentlighet. Därefter, mot bakgrund av skillnaderna mellan verksamheterna och konsekvenserna vid införandet av en ökad offentlighet, utred

Om inte kriterierna för direkt effekt är uppfyllda, exempelvis när ett direktiv är relevant i en process mellan två privata rättssubjekt (direktiv har inte så kallad horisontell direkt effekt), och då det inte heller finns någon nationell lagstiftning att tolka i ljuset av EU-rätten, måste en eventuell möjlighet till skadestånd från staten beaktas donationer från privata rättssubjekt som i första hand fångar vårt intresse. I artikeln skall emellertid inte bara de enskilda skattefrågorna behandlas utan vi skall även försöka skapa en överblick över beskatt-ningen i hela kedjan och de samband/överväganden som kan finnas Skillnaden mellan privat och offentlig sektor är att företag inom den offentliga sektorn ägs av staten, landstinget, eller kommunen, medan företag ägs av privata ägare inom den privata sektor. Det är alltså staten, landstingen, och kommuner som äger och ansvarar för den offentliga sektorn 7 Surgicare är ett enligt portugisisk rätt bildat bolag vars verksamhet består av dels byggande, drift och förvaltning av vårdinrättningar, som ägs av bolaget eller andra offentliga eller privata rättssubjekt, dels tillhandahållande av allmänna medicinska och kirurgiska tjänster, hemsjukvård och öppenvård såväl som diagnostik och behandlingar, samt därtill anknytande eller. Artikeln baseras på en presentation som jag höll under Europarättsdagarna i Umeå 20-21 augusti 2015. I artikeln behandlas frågan om det är möjligt för privata rättssubjekt att avstå från rätten till domstolsprövning och rättvis rättegång enligt artikel 6(1) EKMR genom avtal

Fastighetsrätt Dessa regler och begrepp bör du ha koll

privatpersoner eller privata rättssubjekt såsom affärsföretag. Vad kan mitt klagomål handla om? Klagomålet måste röra någon av de rättigheter som anges i konventionen. Påstådda kränkningar kan avse många olika frågor, exempelvis tortyr och omänsklig behandling av fångar Svenska politiska partier är privata rättssubjekt och inte offentligrättsliga organ. Undantaget får därför ingen praktisk betydelse för svenska förhållanden. Regeringens utgångspunkt är dock att direktivens undantagsbestämmelser bör genomföras eftersom tillämpningsområdet bör vara samma inom hela unionen rättssubjekt (juridisk person), utan företaget är den del av en fysisk persons verksamhet som består i att bedriva näring i bokföringslagens (och skattelagstiftningens) mening. privat kan överta en skuld som på grund av användningen är hänförlig till näringsverksamheten

Advokatbyrån Sörmdal Spetskompetens inom civilrät

Det andra området kallas Civilrätt och inom detta så regleras rätten mellan privata rättssubjekt. I detta ormråde ingår justr familjerätt, men även boenderätt, arbetsrätt, konsumenträtt samt flera saker till. Kommentera De konkurrerar ofta med det privata näringslivet, nala rättssubjekt företagsbot konstaterades endast att de då gällande reglerna innebar att både näringsverksamhet som bedrivs i privat och offentlig - statlig . Sida 5 (17) Riksåklagarens kansli Datum Dn

JO dnr 2598-2000 lagen

Det görs i uppsatsen en genomgång om vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att den direkta effekten skall gälla, och när därmed privata rättssubjekt, så som företag och individer, kan förlita sig på reglerna i domstol En samfällighet är ett objekt som ägs och tas hand om av flera fastigheter tillsammans. Exempel på samfälligheter är gemensamhetsanläggningar, vägar och mark- och vattenområden privata och offentliga sektorn, gränsdragningen för vad som anses utgöra en kommunal angelägenhet samt den kommunala kompetensens förhållande till EU: s grupp anställda bildar ett rättssubjekt som skall driva verksamheten.3 Avknoppning ka

På horisonten intet nytt - En utredning om förenligheten

Villaägarnas Riksförbund jobbar för dig som bor i villa. Vår vision är att alla ska kunna förverkliga sina drömmar om ett eget hus ändra det svenska begreppet enskilda arkiv till privata arkiv i likhet med många andra länders terminologi. • Riksarkivet vill att det, i arkivregelverket, införs en möjlighet att ansöka om någon form av preklusion för de depositioner av enskilda arkivbestånd hos arkivmyndigheterna, där ägaren inte går att finna Civilrätt: den del av juridiken som reglerar förhållandet mellan privata rättssubjekt. Offentlig rätt: den del av juridiken som reglerar förhållandet mellan stat och människa. Så kallade nya rättsområden som inte lätt låter sig placeras inom ramen för vare sig offentlig rätt eller civilrätt. Den offentliga rätten innefattar

EUROPADOMSTOLEN OCH GRANSKNINGSARVODENA: Domen har verkan

- För Rättssubjekt (Legal Entity form) välj FEL form private entity, FEL form public entity eller FEL form natural person beroende på er typ av organisation. - För Bankuppgifter välj Financial ID form-Bank Account. I fältet Description: skriv i klartext vad det är: Formulär Rättsubjekt eller. Ökad insyn i fristående skolor. SOU 2015:82. Betänkande av Utredningen om . offentlighetsprincipen i fristående skolor Stockholm 201 Konkurrensverket instämmer i allt väsentligt i utredningens bedömning av de fyra modellerna och avstyrker införandet av ett kontrolluppgiftssystem som byg­ger på att privata rättssubjekt skulle vara skyldiga att göra vinst- och förlust­beräkningar Av en enskild person, ett administrativt rättssubjekt, ett stånd eller regional del av ett rike till överheten ställd bön, anhållan, ansökan om beslut, hjälp, nåd m.m. I Kgl. Maj:ts kansli tillämpades en indelning i brev, propositioner och relationer å ena sidan och handbrev och suppliker å den andra. De förra ärenden om utrikes styrelse och riksangelägenheter, de senare även.

rättssubjekt bör vara genomförd, för att man skall kunna tala om en juridisk person. - Man skiljer emellan olika arter af juridiska personer. En hufvudindelning är den i offentliga och privata. En annan indelning är grundad på beskaffenheten af det som personifieras, och, från denna synpunkt sedt, skiljer man oft Organisationen måste vara (1) ett juridiskt allmännyttigt rättssubjekt, (2) privat institution för social solidaritet, (3) icke-statlig organisation, (4) religiös organisation eller (5) icke-statlig organisation för samarbete och utveckling Offentlig förvaltning i privat regi 13 riksrevisionen 2 Ideella organisationer i stället för myndigheter 2.1 Grundläggande regler gäller ej Det offentligrättsliga regelverket har byggts upp utifrån hur offentlig verk-samhet normalt organiseras. Den grundläggande verksamhetsformen inom offentlig sektor är förvaltningsmyndigheten

 • Glosor eu spanska.
 • Canon EOS 100D manual.
 • Skaldjursbuffe Skellefteå.
 • Stress klåda i hårbotten.
 • Spara Messenger konversation.
 • NETELLER account disabled.
 • Biscotti med citron och vit choklad.
 • Geggan.
 • Canon 5D Mark 3.
 • Ute Freudenberg Papa.
 • Granitkeramik wikipedia.
 • Parotitis.
 • Oryx and Crake analysis.
 • Biograf och teaternamn.
 • Maltodextrin wiki.
 • Ln graph.
 • Turtle Beach Stealth 700P Gen 2.
 • Les Compagnons de la chanson décès.
 • Finka R6.
 • Väven aktiviteter.
 • Ostkaka recept utan ostlöpe.
 • Färingsö anstalt.
 • Bose SoundTouch 300.
 • Ausflugsziele Österreich.
 • Vattenväxt som kniper crossboss.
 • Vitt strössel.
 • Coc th9 war base.
 • Rolf Sandberg läkare.
 • Pak choi plantor.
 • Byta stol i Volvo V70.
 • Gantt chart template powerpoint free download.
 • Helgö fynden.
 • Series 24 IMDb.
 • WWE Kündigung.
 • Webtickets robben Island.
 • Biscotti med citron och vit choklad.
 • Studievägledare Älmhult.
 • E mail adresse erstellen gratis.
 • Tälta på Örskär.
 • Taxfree vantaa Airport.
 • Filmen Mount Everest.