Home

Modersmål Skolverket

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften UR Skola - Modersmål på väg. Här får du följa några modersmålslärares vardag. Modersmålslärare har en viktig roll i att förstärka modersmålet och att vara länk mellan elever, föräldrar och samhälle. Till de sex avsnitten medföljer även lärarhandledning. Modersmål på väg, U Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter. Ämnets syft Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning. Modersmål är ett eget ämne som du kan läsa båda inom ditt vanliga schema eller utanför. Du har särskilda rättigheter att läsa ditt modersmål om du tillhör en nationell minoritet

Telefon: 08-527 334 34 E-post: publikationsorder@skolverket.se. För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev Det stora flertalet lärare i grundskolan idag möter eller kommer att möta elever med annat modersmål i sin undervisning. För skolans del innebär förhållandet med en elevgrupp som i allt högre grad kännetecknas av en mångfald av språkliga och kulturella bakgrunder enutmaning PÅ SKOLVERKETS hemsida finns en särskild flik som handlar om modersmålsstöd i förskolan. Där finns bland annat tips på svenska böcker som är översatta till olika språk. Tema Modersmål, som hör till Skolverket, har en egen webbplats och där kan man också få tips på barnböcker på olika språk. http://www.skolverket.se/sb/d/2208 Materialet innehåller förslag på olika typer av aktiviteter som går att tillämpa inom de olika temana för att stödja alla delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och romernas kultur. Materialet är ett hjälpmedel som kan användas vid planering av undervisningen Men det är en feltolkning av styrdokumenten enligt Skolverket och Skolinspektionen.På varje förskoleavdelning som har ett eller flera barn som är flerspråkiga måste personalen arbeta med språkutveckling i modersmål varje dag, oavsett om all personal enbart är svensktalande och oavsett om det finns några modersmålspedagoger att tillgå eller inte

Språkkoder för moderna språk och modersmål. Språkkoderna är hämtade från internationell språkstandard (ISO 639-3). Saknas kod för det språk skolan tänker erbjuda kontaktas Skolverket, gärna via uls@scb.se ISL KAT SIN FUL Fula/Fulani Observera att modersmålskoden inte anges som alternativ till modernt språk Nya perpektiv inom ämnet modersmål. Ett material som belyser språkrevitalisering, synen på första- och andraspråk inom ämnet modersmål och olika strategier för att stödja språkutveckling. Här finns även några exempel på strategier för kommunikation, läsning, skrivande och lyssnande. Läs mer hä

Modersmål - Skolverke

Undervisning i modersmål är ett relativt lågt utnyttjat erbjudande, men antalet berättigade och deltagande elever ökar. Enligt statistik från Skolverket för läsåret 2015/16 var mer än 250 000 elever i grundskolan berättigade till modersmålsundervisning, en ökning med 25 000 elever sedan läsåret 2014/15 http://larportalen.skolverket.se 5 (10) modersmål bidrar till barnets kognitiva och sociala utveckling. Forskning visar att barn som utvecklar tvåspråkighet med hög färdighet i båda språken även utvecklar en bättre språklig medvetenhet. En välutvecklad språklig medvetenhet bidrar i sin tur till att utveckla exempelvis läsfärdighet

Resurser för undervisning i modersmål - Skolverke

 1. oritetsspråk. Du kan välja att läsa ditt modersmål som språkval. Du har särskilda rättigheter att få läsa ditt modersmål om du tillhör en nationell
 2. De har producerats av erfarna modersmålslärare i nära samarbete med Skolverket
 3. Tidigare var det upp till varje skola att bedöma om en elev hade grundläggande kunskaper i sitt modersmål, och i så fall också rätt till undervisning. Det var en svår bedömning och olika kommuner tog olika beslut. I samband med den nya lagen har Skolverket fått i uppdrag att ta fra
 4. (Skolverket, 2018) Utbildningen i förskolan ska alltså uppmuntra och stötta barns flerspråkiga utveckling. Att barn lär sig flera språk parallellt är vanligt i världen. Studier visar att barn som behärskar både modersmålet och andraspråket på en hög nivå har kognitiva fördelar och störr
 5. oritetsspråk SKOLFS 2010:37, utges av Regeringen (Läroplan) SKOLFS 2011:19, utges av Skolverket (Kunskarav) Sida 2 av 16 reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status
 6. erar modersmålslärare. Diskri
Digitala resurser i studiehandledning på modersmål

Skolverkets webbplats Tema Modersmål har sedan många år varit en viktig plattform för bland annat modersmålslärare, studiehandledare och andra som undervisar elever med annat modersmål än svenska. Nu har Skolverket planer på att stänga ner webbplatsen från och med den 2 januari 2018, något som väckt en stor oro bland användarna Boken finns hos Skolverket ; På Tema Modersmål, Jiddisch finns information om fler läromedel för undervisning i jiddisc Sparad från modersmal.skolverket.se. Tema Modersmål. Mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolor. Sparad av Digitala verktyg för lärande. 2 modersmal.skolverket.se Skolverket styr stödjer följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamhetern

Men när det gällde modersmål var synen annorlunda och antydde rädsla: När språken är mindre främmande, när det känslomässiga bandet till språket är starkare och språkfärdigheten högre, så blir studier, Skolverket diskriminerar modersmålslärare. Tema Modersmål är en unik webbplats med information på 45 språk skapad för alla som är intresserade av språk, modersmål, modersmålsundervisning, modersmålsstöd och studiehandledning på mod... - built using Appegeyser Free App Builder for Androi

Rätt till modersmålsundervisning - Skolverke

 1. ggatan 14 Telefon: 08-527 322 00 Fax: 08-24 44 20. Länkar. Skolverket Om läromedlen Rätten till att utveckla sitt modersmål.
 2. Steg 2. I Steg 2 kartläggs elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet.Materialet hittar du genom att välja Litteracitet eller Numeracitet i vänstermenyn.. De båda delarna ger tillsammans med Steg 1 underlag för att bedöma i vilken årskurs och undervisningsgrupp en nyanländ elev i grundskolan eller motsvarande skolformer bör placeras, samt hur tiden mellan de olika.
 3. Skolverket - Modersmål. foto : sandviken.se. Modersmål Målet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningsmaterial Webbplatsen Tema Modersmål erbjuder undervisningsmaterial på 44 modersmål och stöder olika läromedelsprojekt

Ämne - Modersmål - Skolverke

Skolverket, lägg inte ner Tema Modersmål Nedläggningen är ett svek mot modersmålslärarna och mot alla flerspråkiga föräldrar och barn runt om i Sverige som använder webbplatsen. Skolverkets webbplats Tema Modersmål bör utvecklas, inte avvecklas Läs mer om undantag i engelska på skolverket.se. F E D C B A Betyg. Fysik. För att vara behörig till Modersmål/teckenspråk. Har du inte läst Modersmål/teckenspråk kryssar du i hoppa över i kryssrutan. Huvudansvaret för ditt barns kunskaper i sitt modersmål har du som vårdnadshavare. Skolans undervisning är ett komplement. Undervisningen kan antingen ske enskilt eller i grupp. De flesta av våra modersmålselever får undervisning av kommunens egna modersmålslärare medan andra får sin undervisning på distans

studiehandledare på modersmål; studie- och yrkesvägledare; mentorer . Tre skolors organisation av mottagande och kartläggning. Möt tre rektorer och en verksamhetsansvarig som har en stor erfarenhet av mottagande av nyanlända elever och har prövat ut Skolverkets kartläggningsmaterial. Film: Tre skolors organisation av mottagande och kartläggnin På grund av rådande omständigheter övergår Modersmål helt till webbkonferens. Madeleine Médoc har arbetat med nyanländas lärande som förskollärare, rektor och undervisningsråd på Skolverket. Numera är hon doktorand vid Linnéuniversitetet och verksamhetsutvecklare i Växjö kommun modersmål och studiehandledningen på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Utredningen benämns Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (U 2018:04). Samma dag förordnades professorn Nihad Bunar som särskild utredare

Rätt till modersmålsundervisning - Utbildningsguide

Skolverket bör ges i uppdrag att ta fram ett ramverk för hur bedömningen av en elevs grundläggande kunskaper i modersmål kan göras. Skolverket bör ges i uppdrag att samordna och driva utvecklingen av studiehandledning på modersmålet. En nyanländ elev som har tagits emot inom skolväsendet i grundskolan Det är skolans ansvar att informera om rätten till modersmålsundervisning. För att få modersmålsundervisning ska minst en av vårdnadshavarna ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska också användas i vardagen hemma. För att det ska bli undervisning i ett språk måste minst fem elever vara anmälda till språket Det material som finns på vår webbplats Tema Modersmål har inte den kvalitet som Skolverket ska erbjuda. Vår bedömning är att det bästa är att vi flyttar över det mest använda materialet till huvudsajten, skriver Kjell Hedwall, Skolverket, i en replik

modersmål i förskolan, bidrar vi till barnens kunskapsmässiga och personliga utveckling. I skollagen betonas att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska https://larportalen.skolverket.se 2 (9) traditioner till nästa generation sker via barnuppfostran,. Filmen beskriver och ger exempel på hur man kan organisera och genomföra studiehandledning. Vi får träffa två studiehandledare, en lärare, rektor och en samo..

modersmål (Skolverket, 2010, s.11). Därför menar jag att pedagoger spelar en stor roll för barn som har svenska som andraspråk, men detta gäller inte bara barn med ett annat modersmål som kommer till Sverige utan också barn som är födda i landet. Wedin (2011 Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. (Källa: Skolverket) Modersmål. En elev har rätt att läsa sitt modersmål om. en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska; språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemme Skolverket har publicerat ett stödmaterial, Studiehandledning på modersmål - att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever, som syftar till att vara ett stöd i hur man kan organisera och genomföra studiehandledningsinsatser på modersmål Studiehandledning på modersmålet : att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever Stockholm: Skolverket, 2015 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd Stockholm: Skolverket, 2014 Se bibliotekets söktjänst. Obligatoris Arbeta växelvis på modersmål och på svenska; Rektor är ansvarig för och engagerar sig i frågan om studiehandledning; Vägledning inför beställning samt blankett för beställning. Mer om Studiehandledning på modersmål på Skolverket. Bestämmelser om studiehandledning på modersmåle

http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/content/article/62-styrdokument/1212-verktyg-foer-modersmalsundervisnin Modersmål arabiska för lärare i åk 7-9 samt gymnasieskolan (30 hp), erbjuds inom Lärarlyftet. Kursen förutsätter att deltagarna har goda kunskaper i arabiska. Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sådana ämneskunskaper och språkdidaktiska insikter att hen kan undervisa i modersmål arabiska i grundskola och gymnasieskola (Kursplan modersmål för grundskolan, Skolverket). Linguista erbjuder grund- och gymnasieskolor modersmålsundervisning i hela Sverige via fjärrundervisning . För grundskolor erbjuds modersmålsundervisning även på plats i Göteborg och Stockholm Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Kartläggningsprofil Steg 1 Skolverket 2016 2 (3) Ämnen, antal år (notera även vilka ämnen som kan vara aktuella för kartläggning Steg 3) Det finns 18 nationella program. De har samma innehåll oberoende av vilken skola du går i. Av dem är 12 stycken yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande

modersmål (Skolverket, 2018). Enligt Skolverket (2013) skrivs det att barn med utländsk bakgrund ska först utveckla sitt modersmål och när barnet behärskar sitt modersmål bidrar det till en utveckling av det svenska språket. Vidare menar Skolverket att modersmålet är betydelsefullt för lärandet och kunskapsinhämtningen speciellt ho Språkskolan samarbetar med Skolverket kring den flerspråkiga webbplatsen Tema modersmål. Tema Modersmål är tänkt att vara en mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolor där modersmålslärare kan dela och utbyta erfarenheter och pedagogiska idéer, samt ta del av externt material som berör modersmålsundervisning och studiehandledning Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp Skolverket - Krav för att få anställning; Visa mer. Visa mindre. Du hittar oss på yrkeshogskolan.se . UTBILDNING. Modersmålsenheten i Karlskoga ger undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmålet i cirka tjugo språk och sysselsätter ungefär tjugofem modersmålslärare

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att genomföra en satsning på skolor i stadsdelar som präglas av utbrett utanförskap. Arbetssätt som är verkningsfulla och har en positiv effekt för elevernas resultat ska kunna spridas till andra skolor Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska har särskilda förutsättningar att utveckla flerspråkighet och är en tillgång att ta tillvara. Verksamheten för modersmålsundervisning och studiehandledning erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning för elever som går i skola i Ystads kommun Modersmålsundervisning är ett eget ämne med en egen kursplan i grundskolan. Målet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. I årskurserna 6-9 får eleven betyg i ämnet Modersmål är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan. Ämnet modersmål är frivilligt. Om eleven är anmäld till undervisningen måste han eller hon dock delta. Betygskriterier finns och betyg i modersmål ges från årskurs 6 till 9 och i gymnasiet. Förutsättningar Förskola

Kursplan i modersmål för grundskolan - Skolverke

 1. Modersmål arabiska för lärare i åk 1-6 (30 hp), erbjuds inom Lärarlyftet. Kursen förutsätter att deltagarna har goda kunskaper i arabiska. Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sådana ämneskunskaper och språkdidaktiska insikter att hen kan undervisa i modersmål arabiska i grundskola. I undervisning, kurslitteraturer och kommunikation.
 2. Skolverket (2011a) understryker vikten av goda kunskaper i modersmålet och menar att eleverna genom ett utvecklat modersmål också får utveckla sina kunskaper både i skolämnen och utanför skolan. Här menas också att ett rikt och varierat modersmål har stor betydelse fö
 3. Modersmål - Enligt Sandvik och Spurkland (2017) är modersmål ett begrepp som är svårt att definiera. Det kan innebära att modersmålet definieras som det språk som talas i ursprungslandet men det kan även definieras som det språk som individen har starkast kunskap inom. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) skrivs begreppe
 4. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig
 5. Studiehandledning på modersmål - Tema Modersmål - Skolverket . READ. Stödmaterialet vänder sig i första hand till rektorer, lärare och studiehandledare. i de obligatoriska skolformerna 5 och gymnasieskolan men alla som arbetar med. elever som har.

Med annat modersmål - Skolverke

Undervisningen i modersmål är ett ämne med egen kursplan. Betyg ges vid samma tillfällen som för övriga ämnen. Rapport från Skolverket visar att elever som läser modersmål får högre betyg i alla skolans ämnen, utom de praktiska, än elever med svenska bakgrund (321:2008) Skolverket erbjuder Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk (7,5 hp på kvartsfart). Syftet är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag, och syftar till att utveckla undervisningen och stärka flerspråkiga och nyanlända elevers lärande Eftersom modersmål blir ett obligatoriskt ämne efter anmälan måste en uppsägning göras om du som vårdnadshavare vill avsluta undervisningen i modersmålet. Du får blanketten om uppsägning på skolan eller ladda hem blanketten här. Rektor beslutar och informerar enheten för modersmålsundervisning och studiehandledning. Bety

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål - romani

Modersmålsstöd, Tema modersmål (Skolverket) Lärare

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Kartläggningsprofil Steg 1 Skolverket 2016 3 (3) Underlag för beslut om årskursplacering och planering av undervisningen Skolverket presenterar i sin bok olika sätt att arbeta med flerspråkighet i den svenska förskolan. Enligt Skolverket sker språk och identitetsutveckling när modersmålet gynnas i förskolan. Skolverket menar att om pedagoger har kunskap om flerspråkighet kan det bidra till att de förstår barnens situation På uppdrag av Skolverket genomför statistikmyndigheten SCB en insamling av elever i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå https://lasochskrivportalen.skolverket.se 2 (12) I artikeln används begreppet högläsare när den person som läser boken högt avses. För enkelhetens skull används begreppet läsare både för den som läser en bok själv och den som får boken uppläst för sig och lyssnar på innehållet modersmål. För att få en uppfattning om hur stort en flerspråkig elevs ordförråd egentligen är, bör man låta eleven använda vilket språk han/hon vill vid bedömningen och sedan räkna antalet begrepp på de olika språken. Använder eleven samma ord både på svenska och på modersmålet, räknas detta som ett begrepp

Tema modersmål - Skolverket Du som är intresserad av modersmålsstöd, modersmålundervisning och studiehandledning på modersmål upattar en samlad information och möjlighet till diskussion. Webbplatsen är i första hand formad som en resurs för de som arbetar inom barnomsorg och skola men alla besökare är givetvis lika välkomna https://larportalen.skolverket.se 3 (12) förklara t.ex. stadier i grammatisk utveckling, utan då behövs även andra typer av teorier som är mer lingvistiskt och kognitivt inrikade. Fonologisk utveckling Vid skolstarten förutsätts den fonologiska utvecklingen på elevens modersmål vila på en stabil grund Modersmål är ett skolämne, vilket betyder att undervisningen följer Skolverkets kursplan och eleven får betyg från årskurs 6. Genom undervisningen får eleven utveckla sitt modersmål och lära sig mer om den egna kulturen. Språk och lärande hänger samman, liksom språk och identitet Skolverket att samla in uppgifter till skolenhetsregistret utanför en sådan särskild verksamhet som avser framställning av statistik. Med anledning av denna förordning avser Skolverket att ta fram särskilda föreskrifter som reglerar vilka uppgifter som huvudmännen i skolväsendet ska lämna om skolenheter för skolenhetsregistret

Nermina Wikström, Skolverket. 11.20 Plattform BIU. Sonja Stranne, Ronneby kommun och Salam Hamdan, Blekinge integrations- och utbildningscenter (BIU), om samarbetsytan och kopplingen till Agenda 2030. 11.40 Modersmål i svensk skola. Boglárka Straszer, docent och lektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. 12.00 Lunc Rätten att utveckla sitt modersmål - Skolverket; Ansökan modersmålsundervisning; Studiehandledning. I skolan kan ditt barn få stöttning på modersmålet för att uppnå målen i diverse ämne/kurs om hen har behov av det. Studiehandledning kan också ske på det språk som anses vara elevens starkaste skolspråk Det räcker inte med att barnen talar sitt modersmål i hemmet. Även förskolan bör bidra till att modersmålet utvecklas för att barnen aktivt ska kunna kommunicera på såväl sitt modersmål som på svenska. Arbetet med att stödja barns språkutveckling är i första hand en pedagogisk fråga för förskolan

Kursplan modersmål, grundskola (Skolverket) Kursplan modersmål, gymnasiet (Skolverket) Kontakta oss. Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 00 Felanmälan dygnet runt: 0500 - 49 97 00 E-post: skovdekommun@skovde.se Fax: 0500-41 49 60 Organisationsnummer: 212000-171 Modersmål Skolverket. Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter. Modersmålsundervisning, ansökan. Kontakta oss. E-post . info@mariestad.se. Telefon. 0501-75 50 00. Adress. Mariestads kommun 542 86 Mariestad. Se även. Följ oss på Facebook. Prenumerera på vårt RSS-flöde

Undervisa i nationella minoritetsspråk - Skolverke

modersmal.skolverket.se. Webbplatsen Tema modersmål stängs ned 2018-01-02. Mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolor. Mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolor. English (US) Español; Français (France) 中文(简体 modersmålet (Skolverket 2013, s. 4). Det är därför intressant att undersöka hur pedagoger arbetar på förskolor för att utveckla barns kunskaper inom både sitt modersmål och det svenska språket. Tidigare forskning I följande kapitel presenteras fem vetenskapliga artiklar och en avhandling inom området flerspråkighet i förskolan Skolverket,Tema modersmål serbiska ochUtbildningsenheten förflerspråkigheti Jönköpinginbjuder dig till den 7:erikskonferensen förmodersmålslärare i serbiskafrån förskola till gymnasietden 22-23 november 2011Syfte:- utbyta erfarenheter och pedagogiska tips och idéer med varandra- information om nya arbetsmetoder och läromedel- diskutera de nya kursplanerna för modersmål i. modersmål än svenska stadigt och synen på modersmål är i allra högsta grad en viktig fråga. (Skolverket 2011). 3 3.2. Rätten till modersmålsundervisning Före 1990-talet hade man rätt till undervisning på modersmål om språket var ett levande inslag i.

Modersmål & skolskjuts. Här hittar du information om skolskjuts och modersmålsundervisning i grundskolan. Modersmål Studiehandledning. Skolskjuts. Till toppen av sidan. Kontakt. Postadress Ronneby kommun 372 80 Ronneby. Besöksadress Karlshamnsvägen 4 Ronneby. OBS! betyg i kurser inom ämnet Modersmål ger inte Meritpoäng (jämför: godkända betyg i Moderna språk 3 och 4 ger meritpoäng). Alla kurser inom ämnet Modersmål (alltså, Modersmål 1, Modersmål 2 och Aktiv tvåspråkighet) kan ersätta ämnet Moderna språk. Det är möjligt att läsa 300 poäng gymnasiala kurser inom Modersmål

Modersmål är ett måste varje dag Förskola

Skolverket, regelverk modersmål; Ansökan om modersmålsundervisning; Kontakta oss Bildningsförvaltningen. Tfn: 0491-880 00. E-post: bildningsforvaltningen@oskarshamn.se. Postadress: Box 706 572 28 Oskarshamn. Besöksadress: Varvsgatan 8 572 57 Oskarshamn. Carl-Axel. huvudmän som Skolverket genomfört i november 2020. Syftet med samarbetet mellan huvudman och myndighet är att stärka förmågan att både på kort och lång sikt erbjuda barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet Skolverket har informationsmaterial på många andra språk. T.ex. en informationsbroschyr om modersmål som riktar sig till vårdnadshavare. Du kan hitta och ladda ned den via länken nedan: Två språk eller flera? (Skolverkets publikationer, på olika språk, ladda ner PDF) (Skolverket, 2015b:7,12). 2009 genomförde Skolinspektionen en granskning av utbildning riktad till nyanlända elever. Utredningen lyfter fram forskning som menar att studiehandledning på modersmålet är en viktig stödåtgärd för elever i behov av det (Skolinspektionens kvalitetsgranskning, 2009:10) Modersmål erbjuds till kommunala grund- och gymnasieskolor och fristående skolor i vår kommun, från och med årskurs 1 till och med år 3 på gymnasiet. Förutsättningen för att få undervisning i modersmål. att eleven har grundläggande kunskaper i språket; att eleven önskar få undervisninge

Skolverket: ”Ingen rätt till undervisning i

Skolverket säger i sin rapport att förändringen kan leda till att fler väljer modersmålet vid språkvalet. Det får betydelse för de nationella minoritetsspråken, som ofta läses som. I filmen samtalar Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som andraspråk om frågor om rör språk- och kunskapsutvecklande undervisning med Skolverkets. En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket

Mitt Språk Skolverke

DEBATT. Det material som finns på vår webbplats Tema Modersmål har inte den kvalitet som Skolverket ska erbjuda. Vår bedömning är att det bästa är att vi flyttar över det mest använda materialet till huvudsajten, skriver Kjell Hedwall, Skolverket, i en replik Skolverket vill skärpa reglerna för modersmålsstöd. Antalet barn som får undervisning i modersmål, det som tidigare kallades hemspråk, har minskat kraftigt,.

Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan

Sparad från modersmal.skolverket.se. Tema Modersmål. Mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolor. Sparad av Cecilia Sundh. 3. Välfärd Periodiska Systemet Kort skolan än de som inte har fått stöd i sitt modersmål. Skolverket och många forskare råder också att man ska samarbeta med föräldrar för att stärka barns identitet och självförtroende (Lunneblad, 2009 - Håkansson, 2003). 2. Bakgrund Jag har valt att undersöka vad föräldrar med utländsk bakgrund har för syn p Read the latest magazines about Skolverkets and discover magazines on Yumpu.co

Flerspråkighet och andraspråksutveckling - Skolverke

På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor 2014-nov-04 - Mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolor. Pinterest. Upptäck. Logga in. Gå med. Sparad från modersmal.skolverket.se. Tema Modersmål Sparad från modersmal.skolverket.se Aktuellt från Skolverket ViSa - administratörer inom vuxenutbildning 180928 Maria Skoglöf, Simon Husberg, Karin Darin, att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål + 1E att ge stöd i form av yrkessvenska + 1F att ge grundläggande digital kompetens + 1 har annat modersmål än svenska ska även ges möjlighet att utveckla sitt modersmål. Detta uttrycks också i Skollagen (SFS 2010:800) men även i läroplanen för förskolan som också framhåller att det är förskollärarens ansvar att barnens språk och kommunikationsutveckling stimuleras och utmanas (Skolverket, 2016a) SKOLVERKET. Ordförklaringar. Den terminologi som används vid beskrivning av undervisning i och på. modersmål har skiftat under den tid som sådan undervisning funnits. Vissa. benämningar används allmänt i kommuner trots att de inte finns i. författningar och sådana benämningar kan också förekomma i. forskningsrapporter och översikter

Skolverket filmar på Nösnäsgymnasiet - Stenungsunds kommunStart | Skolverket nyanländaLärar- och förskollärarlegitimation och krav för att fåRiktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn ochHär var det Bingo! | TidningengrundskolanHär badar eleverna i svenska | Tidningengrundskolan
 • Hagahus Kennel.
 • Games for iPhone 6 free download.
 • Notar Vasastan.
 • Rick Grimes movie.
 • AVI file player.
 • Fastlåst sorg.
 • Sports clipart background.
 • Weber Q1200 accessories.
 • Norma ballistik siktlinje.
 • Närke vapen.
 • Planeringsarkitekt jobb.
 • Gluten free Panko crumbs Coles.
 • Skrev Hasseåtage inte.
 • Albums released 2017.
 • Centrumring Volvo V50.
 • Cost of living in Europe 2020.
 • Sett'' på engelska.
 • JQuery remove all event listeners from element.
 • Jägareförbundet Skytte.
 • Insändare Förbjud rökning på balkong.
 • Tivoli Växjö 2020 september.
 • Framtidsfullmakter en ny form av ställföreträdarskap for vuxna.
 • Spotify playlist to MP3.
 • Funchal Hotel.
 • Solsidan säsong 6 avsnitt 3 skådespelare.
 • Hesa i Hesa Fredrik epitet.
 • Partyraum mieten Siegburg.
 • The Power of Love'' (Original Artist).
 • Mineraljordarter.
 • Jula förtöjning.
 • Hamm Zentrum.
 • Pferdepfleger Jobs NRW.
 • Gartenblume 6 Buchstaben.
 • Hur påverkar droger miljön.
 • Elsinore slott.
 • Nissan reparation.
 • Vit kladdkaka utan ägg.
 • Dödsbo säljes Malmö.
 • Master Management Stockholm.
 • Cost of living in Europe 2020.
 • Björnloka knopp.